87.
A- Evrim
mekanizmalarında uyum için gerekli değişim şarttır. Uyum sağlamayan ve uyum sağlamak yönünde değişmeyen her şey diğerlerine malzeme ve yem olur?
B-İnsanın mı devleti, rejimi ve dini olur yoksa devletin, rejimin, ve dinin mi insanı olur?
1, 2, 3
C-Neden dinin farzlarının azdır (Dinin affedilmez 1 farz /kelime-i tevhit ve zorunlu tercihli 4 farzı)?
D-Rejimlerin farzları ile dinlerin farzları arasında ne fark vardır? Neden?

İpucu: Tarihteki rejimlerin yıkılış nedenleriyle topluma uyum sağlayamamaları arasında iliş ki kurmaya çalışın.
Çözüm: İlerici yada gerici değişmek isteyen (evrimleşme  hemen her yönlü olabiliyor) toplumların gücüne;rejimlerin değişmezlerini dinsel farz gibi dayatmanın tarihsel vakalarının akıbetlerini düşünün. Ortaçağ dinsel rejimleri düşünün. Yada bir rejimin daha uzun ömürlü olması için var olan yada varlığının gereği olan sabitelerine/dogmalarına/farzlarına daha sağlıklı alternatifler geliştirilebileceğini düşünün. 1,2, 3, 4. Dinin aşılmazlığını, rejimlerin aşılabileceğini, devrim ve evrim ilişkisini düşünün. 1,2,3
        Zorunlu toplumsal değişimlerle, rejimin dogmaları karşı karşıya gelince değişmekten yana aklı selim davranmak gerekir. Yoksa değişmek istemeyen rejim taraftarları ile değişmek isteyeni kesimin bir birbirini yıpratması o toplumu hakim güçlerin hakemliğine muhtaç ve mahkum kılar.
        Hakim dünya güçleri; tarihte zaman zaman toplumsal istemlerin zorunlu değişimlerine uyum için kendilerini hızlı adapte ederler. İstemediği kavimleri uyum için rejimlerine düşman kılmak için; rejim sabitelerini/dogmalarını daha yaşatıcı mecralara çekmekte toplumun diğer kesimine inat ve cehalet ateşine yakarak rejimi toplumun değişmek isteyen çoğunluğuna düşman gösterilerek alternatif rejimler getirilip/getirtilip sil baştan değişim için toplumsal verimliliğin yok olmasına neden olmaktadır. Yani yeni rejimler benimsenip yeni sistemlerin cehaletini ve zaman kaybını çekmektense mevcut sistemi toplumun istemlerine uyum sağlatmak bu asır daha evla gözükmektedir

 

C 87.A.Bunu sadece evrim için düşünmek olmaz. Hayatımızda da böyledir.hayata uyum sağlamak zorundayız.Canlılarda rekabetin yoğun olduğu bir ortama uyum sağlamazsa ya açlıktan ölür ya da diğerlerine yem olur.

B.İnsanın devleti, rejimi, dini olur.

C.Allah insanlara taşıyamayacağından fazla yük yüklemez. Belki insanların dayanma sınırı bu kadardır.

D.Rejimlerin farzları değiştirilebilir. Yudum  GÜRER

C 87.A-Değişim evrimin olmazsa olmaz kurallarından biridir. Bu sebeple değişimin olmadığı hiçbir şey evrime göre uyum gücü yoktur ve yaşama şansı yoktur.

B-İnsanın dini, rejimi ve devleti olur.

C-Dinin 5 farzı vardır; Birincisi kelimeye şahadet getirmek, ikincisi namaz kılmak, üçüncüsü oruç tutmak, dördüncüsü hacca gitmek, beşincisi ise zekât vermek.

D-Rejimde zorlama vardır, dinde yoktur. Din insanın fıtratına daha yakındır kabulü daha kolaydır. Rejim ise daha çok kişilerin fıtratını zorlar. Özden CALP

C 87:A)Evrim için geçerli

         B)İnsanın.

        C)Biz öyle zannediyoruz.

        D)Yaratan farz kılmış, rejimin farzlarında ise yaratılan. Berna AYIN

C 87:A)Doğru

        B)İnsanın devleti rejimi ve dini olmalıdır.

        C)Din insanlara fazla yük bindirmez.

        D)rejimlerin farzları daha ağırdır Kamuran BALYEN

C.87:A Doğrudur değişim yaşamak içinde şarttır.

B Eğer insan var olan doğa gücüyle yaşarsa her şey onun olur ama kendi kuramıyla yaptığı veya onun için getirilen din gibi rejim gibi şeylere taparsa o zaman insan bunların malzemesi olur.

C Dinde zorlama yoktur ama bir kapıdan içeri geçebilmek içinde anahtar şarttır. İçeri girildikten sonrada şatlarda ona göre şekil almaktadır.4 farzda olursa insan kavramı yaşar diye zorunludur.

D Rejimin farzı diye bir şey olamaz çünkü din inanış bir nevi onun için ahired kurtuluşudur ama rejim o kural olabilir tabi nasıl olduğu tartışılır. Caner ÖZDEMİR

C 87.Evrim zaten bir değişim mekanizmasıdır. Aykırı olan yani değişmeyen evrim mekanizmasına malzeme olmaktadır. B- Dinin devleti, milleti ve rejimi olmaz. Çünkü din evrenseldir.

C-Bana göre az değil. Kelime i tevhit getiren diğer farzları da yerine getirir. Eğer gerçek manasıyla getirmişse… Yakup EKİNCİ

C 87.

A. Evrim hayatta uyum sağlamak için insanların kendini geliştirmesidir. İnsan çağa göre kendini geliştirmeli çağın gerisinde kalmamalı.

 B. Rejim devleti olmaz ama devletin rejimi olur devlet içerisinde her rejimden insan bulunmalı yani insanın rejimi olur devletin değil.

 C. Bence İslam dininin farzları gereği kadar var. Bazı farzları tercihli tercihsiz diye ayırılmasına katılmıyorum.

 D. Dinlerin farları sonucu, mükafat vaad ettikleri çok daha büyük olduğu için yapılım oranı daha fazladır. Ve zorlama yoktur. MUHARREM POLAT

C 87.A.Değişime ayak uyduramayan rejimler geçmişten günümüze kadar akıbetleri hep aynı olmuş ve yıkılmış veya mevcut rejimlere malzeme olup kullanılmışlardır.

B.İnsanın devleti, rejimi ve dini olur.

C.İnsanlar mevcut olan farzları zaten yerine getiremiyor bence insanların ancak bu kadar kapasiteyi kaldırabileceği yoksa Siyonist düşüncelere yol açabileceğinden.

D.Dinlerin farzları sabittir değişmezler ve topluma zara vermezler fakat rejimlerin farzlarının değişmemesi toplumları geriliğe mahkûm eder ve toplumsal çatışmalara neden olur. Ferhat ÇENBER

C 87.Bence insanın dini olur. Devletin dini olamaz. Ama devlet bütün insanların dinlerini özgürce yaşaması için teminat olmalıdır. Süleyman SENEM

C 87. A) Evrim diye bir şey yoktur. Ortama adapte olmak vardır bu da gayet doğal bir şeydir. Yani Allah(c.c) yarattığı canlıların bütün özelliklerini kendi çekirdeğinde hapsetmiş durumdadır ama çekinik durumdadır ve bu özellik zamanı geldiğinde ortaya çıkaracaktır. 

        B) Devlet, rejim ve din bütün hepsi insan için var ola gelmiştir.

        C) 1 farz (namaz) kulluğun göstergesi olduğu içindir.

        D) Rejimlerin farzları çiğnenebilir çünkü bir insan ürünüdür. Ama dinin farzları çiğnenmez çünkü evrenseldir. Mizbah KARATAŞ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

C 87. A: Doğrudur.

            B: insanın devleti, rejimi ve dini olur. Çünkü her şey insan için vardır.

            C:Allah, insanları daha çabuk affedebilsin diye. Çünkü o merhametlerin en merhametlisidir.

            D: Rejim farzları insanların kendi çıkarları için ortaya koyduğu kanunlardır. Din farzları ise insanların mutluluğu için konan farzlardır. Emine YARBA

C 87.A.Değişim hiç bir zaman yadsınmayacak bir gerçekliktir. Evrim mekanizmasındaki yerimizi almalıyız.Zaman ve çağ neyi kullanıp neyi tercih ediyorsa onu alıp kullanmayı bir görev bilmeliyiz.Gelişmeyi takip etmeyenler mutlak başka gelişmişlere yem olacaklardır.Tarih sahnesinde her zaman olmuştur.

B.İnsanın dini olur ardından devleti ve devleti idare etmesi kendisinin belirlediği bir rejimi olur. Devlet olmasa da insan olur. İnsan olduğundan devlet vardır. Din ise insan için vardır insan yoksa dinde yoktur. Yani bu kurum ve teşkilatlar insana bağlıdır.

C.Din; kendisine bazı şeylerin kabul edilmesini en baştan şart koşmaktadır. Bu kendi içinde kuralları olduğunu göstermektedir.

D.Rejimlerin farzları toplumun birçoğunun uymakta zorluk çektiği kurallar sistemidir. Bu kurallara uyulmadığı zaman rejim tarafından cezalandırılmaktadır. Bu cezalandırma toplum tarafında tepki toplamış ve zamanla rejimler ortadan kaldırılmıştır. Ancak dini farzlar insanlar tarafından uygulanmadığında her hangi bir yaptırıma tabi tutulmamaktadır. Bu da dini farzlarla rejim farzlarının farklılığını ortaya koymaktadır. Selçuk İNCE

C 87.A-Yanlış bir düşünce ama evrim mekanizması açısından düşündüğünde doğru bir önerme oluyor.çünkü evrime göre değişim şart ve değişmeyen elenip gider…

B-Tabiki de insanın devleti,rejimi,dini olur.

C-Dinin farzları az değil tamam kelimeyi tevhit getirdikten sonra Müslüman olursun ama diğer farzlarında yapılması şart ki kurtuluşa erilsin.Namaz başta dinimizin direği o olmadıktan sonra yaptıklarını ne üzerine bina edebilirsinki….

D-Rejimlerin farzları  değişebilir ama dinin farzları değişmez.Biri aciz bir kul olan insanlar tarafından konur diğeri de alemlerin Rabbi Allah tarafından konur,dinin farzlarının değişmezliği bu yüzdendir. Ayşegül CAN

C 87 A) Katılıyorum…

B) İnsanın devleti, rejimi ve dini olur.

C) Evet kişi şirke düşmediği müddetçe affolunur… Bu da dinimizin bir müsamaha ve hoşgörü dini açık bir şekilde beyan eder fakat bu hoşgörü suiistimal edilmediği müddetçe…

D) Rejimlerin hiçbiri şimdiye kadar doğru amaç üzere kurulmadığından ötürü yıkılmışlardır. Hatice KAPLAN

C 87. A) Değişen yaşam şartlarına uyum sağlayabilmek için değişmek gerekebilir. B) İnsanın devleti, rejimi, dini olur. Devletinde; rejimi, dini, insanı olur.C) İslamın 54 farzı vardır, hepsi tastamam yapılmasa da Allah CC’un rahmeti ve merhameti ile affedilebilir. Aklı olan aklını kullanır; biraz kendini sıkıp tüm farzları hakkıyla yerine getirir, cennetini kazanır.D) Rejimleri insanlar getirir, Dini Allah (cc) bildirir. Muhakkak insanın yaptığında bozukluklar çıkacaktır. Hataya düşmeyen tek Allah (cc)’dur. Kübra Sivri

 

C 87. A. Evrim değişim demektir. Değişimin olmadığı bir yerde gelişimde söz konusu olamaz. Gerek olumsuz, gerekse de olumlu yönde bir ilerleme için değişim şarttır. Lakin bundan yoksun gruplar her zaman değişimi gerçekleştirmek isteyenlere bir yem olurlar.

         B. Elbette insanın devleti, rejimi ve dini olur. Çünkü devleti de, rejimi de , dini de seçme hakkına  sahip olan insandır. Bu kavramlar insan için vardır. İnsan  bunların var olması için elbette  temel varlıktır. Fakat insan bunlar hizmet etmek için değil hizmet almak için vardır.

         C. Farz, insanların yapmak zorunda oldukları unsurlardır. İslamiyet dinin zorunlu farzı kelime-i tevhittir. Dinin farzları pek fazla değildir. Din insanları kendine bağlayacak temel kuralların bilinmesini zorunlu kılar. Yani insanı içine kabul eder. Bundan sonraki dini gelişimini kendi aklını, fıtratını kullanarak peygamber sünnetlerini örnek alarak yol almasını ister.

          D. Rejim, halklar üzerinde her türlü hakka sahiptir. İstediği şekilde, istediği şeyi, her an için değiştirebilir. Tüm haklar rejimin elindedir.

           Dinin farzlarında ise, tamamen tüm halkın ifadesini ele geçirme yoktur. Sadece inanan kesimlerin inançlarını perçinleyecek kuralları vardır. Bunun dışında inancına göre yaşamını aklına, ruhuna ve nefsine teslim etmiştir.bunları kullanmayı bireye vermiştir. Erdoğan AKÇİÇEK

C-87)A-katılıyorum

          B-insanın devleti rejimi ve dini olur

          C-aslında az değil geniş anlamlıdır

           D-dinin farzları Allah tarafından zorunludur, rejimin farzları insanlar tarafından zorunludur. Ramazan BORAN

C. 87.

A. Evrim hayatta uyum sağlamak için insanların kendini geliştirmesidir. İnsan çağa göre kendini geliştirmeli çağın gerisinde kalmamalı. İHSAN YILDIZ

 B. Rejim devleti olmaz ama devletin rejimi olur devlet içerisinde her rejimden insan bulunmalı yani insanın rejimi olur devletin değil. İHSAN YILDIZ

 C. Bence İslam dininin farzları gereği kadar var. Bazı farzları tercihli tercihsiz diye ayırılmasına katılmıyorum. İHSAN YILDIZ

 D. Dinlerin farları sonucu, mükafat vaad ettikleri çok daha büyük olduğu için yapılım oranı daha fazladır. Ve zorlama yoktur. İHSAN YILDIZ

C 87.İnsanların devleti veya dini olur.Nedenini daha önce belirtmiştim.Bunun dışında dinler değişime ve yeniliğe açık değildirler.oldukları şekliyle benimsenirler.İslamiyet yeryüzündeki son din olarak geldiği için bu yapısı daha sağlamdır.En geçerli ve doğal haliyle gelmiştir.En akılcı,barışçı,insancıl din olmasının gerekliliği de bu ölçülerle belirlenebilir.Fakat biz dinimize saf ve temiz duygularla,hoşgörüyle bağlanmak yerine hırs,tutku ve dış etkenlerin etkisiyle bağlanıyoruz.Sonucunu ise hepimiz yaşıyor ve görüyoruz.Ercem Çağdaş ZOBAR

C 87. Maddeler her zaman değişiklik içindedir. M. Akif TİRYAKİOĞLU