98.A-.Demokrasi adı altında teknolojik güce dayalı kapitalist besin zinciri ve piramidi ne demektir?
B-Kapitalist besin zinciri ve piramidinin besi yeri için;demokrasi adı altında oy çokluğu piramidine göre güç toplatmak, ecdat, soy…vb liyakatsiz azınlığı piramidine dayalı;toplumları, kurumları, halkları, devletleri…vb yönettirmek ne demektir?
C-Sınavlarla zeka piramidine dayalı besin ve maaş piramidi oluşturmak ne demektir?
Soru önermeleri eksikse tamamlayınız, değilse gerekçeli ret ediniz. Sizden istenen siz olsaydınız ülkeniz için bu sisteme nasıl ve hangi alternatif çözümü getirisiniz.

Unutmayın ki kapitalistlerin düşündüğü gibi insanların ekonomik sorunlarını çözmekle sosyal sorunları çözülemez. Demirkuş 2009. Her aşamaya endeksli güzel ahlaklı insanlar yetiştiren eğitim sistemlerini mutlaka düşünün.
İpucu;toplumsal huzur ve besin zincirinin ters basık piramidinin en altında yer alan devletin yönetim kadrosunun hava atmaya, parti ağalığı, parti dere beyliğini…vb yapmaya bile zamanı olamayacak kadar halktan daha büyük sorumluluk, sıkıntı altında ezilen zayıflayan yada çözümler için havlu atan güzel ahlaklı mütevazi devlet insanları düşünün. Dünyadaki diğer devletlerin ve halkların karşısına bu örnek vizyon sorumluluk taşıyan kadrolarla ülkeniz için çözüm üreten sınav, yönetim ve sistemler önerin.
İpucu; Doğal döngülerde ışık ve suyu tüketerek veya kullanarak en çok besin üretenden canlı türlerinden (en geniş yayılış alanlarına ve en büyük toplam bedensel kitleye sahiptirler) en az besin üreten canlı türlere doğru(en dar yayılış alanlarına ve en küçük toplam bedensel kitleye sahiptirler) besin zincirleriyle içi içe yayılmış daralan yaşam yerlerinden oluşmuştur. Bu besin zincirinin ve yayılış alanlarının her aşamasında hazırı tüketen mikroorganizmaların yayılış alanları vardır.
Diğer bir deyişle;doğal döngülerde canlılar arasında besin piramidi ve zinciri açısından rekabet vardır.
Ot yiyenler, et yenler, hem ot hem de et yiyenler.
Ör;Afrika düzlüklerindeki besin zinciri ve piramidinin tepesinde aslanlar, onun altında leoparlar!!,  çitalar en alt kısımda ot yiyenler ve bunların her aşamasında hastalık ve leşleri temizleyen mikro organizmalarda düşünülmeli.
Bu mantıktan hareketle yerküresinde ki;fert ve kavimler arasında, besin zinciri ve zeka piramidi; zekaya dayalı sınav sistemleri ve ekonomik borsa oyunları rekabetbetleri ve eleme sınavlarında en üstte en büyük pastayı sahiplenenler en zeki  ve en hilebaz olanlar  demokrasi,  siyaset ve politika  kuralları-oyunları ile cebren ve hile ile  piramidin tepesinde bulunmayı hak ederler. Altta kalanların hepsi besi yeri olarak icabet görürüler.
İpucu;İnsanın dışındaki tüm nesnel canlıların besin döngüleri ve piramitlerin ilişkilerini ve mantık sistemlerini (yukarda izah edilen) insan türündeki besin döngülerinde yer alan fert ve aileler için tam tersine düşünün!! İnsanların fıtrat, gereksinim, yetenek, ahlak…vb çeşitliliğine göre düşey ve yatay olarak kategorize ediniz. Sonra toplumsa besin dağılımını temsilini oluşturan bu geometrik şekilde sayısı ve kitlesi en çok olandan en az olana doğru ters geometrik şekillere örtüşen çözümler ve sistemler önerin.Yani en çok üretenler çok sayıda en az üretenler az sayıda olsun ve piramidin tepesi altta olsun ve ters basık veya yarı basık ters piramit olsun. Güzel ahlaklı insanlar her döngüde ve katmanda çok olsun.
Üstünlük, öncelik, yeterlik ve liyakat sınavları niçin yapılmalı? Zeka rekabet sınavı nedir?
Bunu bir reçete gibi okuyabilirsiniz.
1-Orada bir  uzay ve içinde bir dünya var. Üzerinde de insanlar, devletler  ve kavimler  yaşar.
2-Yerküresi ve uzay olanakları var.
-Sizden istenen;liyakatlı çalışarak bereketli hududlar içinde bu olanaklardan yaralanarak orataya çıkan pastalardan; fert veya toplumların adil ve liyakatli yararlanma sistemini geliştirmenizdir.
-Kısaca orada besinler- pasta/lar veya olumlu olanaklar var. Herkesin(her ferdin ve ailenin!!) gereksinimleri, fıtratı...vb oranında liyakati nemalanması gerekir!!
-Pastayı doğal koşulların bereketli hudutları içinde, her ferdin, ailenin …vb insan unsurunun gereksinimleri, fıtratı, yetenekleri, zekası, akli…vb öğrenmek için sınavlar düşünün-düzenleyin insanları ve çevreyi doğru tanıyın.Her kesi akıllı oluşları, yapabilecekleri, yetenekleri, zekası …vb şeklinde gruplayın anacak fert ve aile bazında herkesi mutlak ve liyakatli gereksinimleri oranında; pastanın üretmine, bereketlendirilmesine ve tüketimine liyakatli konumlandırmaya çalışın.
-Bu paylaşımda hayvanlarda rekabeti farz olarak , insanlarda diyet ve kısıtlı düşünün.
-İnsanlarda da  zarureti farz olarak, düşünün,
-Mecliste yönetime bedava, hobi olarak çalışmaya talip; akıllı+yetenekli+ zeki ve güzel ahlaklı insanları düşünün,
-Meslek eğitiminde yeterlik sınavlarını düşünün,  
-Çeşitliliği ve zayıflarını yaşatmanın zaruret yemini ve bilincinde paylaşımcı güzel ahlaklı toplumları eğitimle yetiştirmeyi düşünün,
-Sınavla;güzel ahlaklı+ hem en yetenekli + en zeki olama özelliklerini taşıyan fertleri tepeye-yönetime getirirken yada en üstün güzel ahlaklı, bilgili ve yeteneklisi olunca bu tip insanların tiryakiliği para-kapitalizm değil toplumu razı etmekten huzur duymak ve zevk almaksa yada hümanizm olacağı için  yönetime cüzi bir paraya razı edebileceğinizi düşünün.
-En tepedekilerin veya yönetimdekilerin özellikleri sırasıyla;en güzel ahlaklı, en bilgili, en zeki, en yetenekli...vb olduğunu düşünün.1, 2, 3, 4, 5

 

C.98 Güçlülerin ve zekilerin yaşam şartlarını arttırıp zayıfları bir tarafa atmak demektir. Oysa hak kuvvette değil kuvvet hakta olmalıdır Mehmet GÖR

 

C.98 A. Bu durum insanları tüketim yarışıyla birbirine kırdırıp besin piramidinin en üst kısmındaki yönetici sınıfına kar sağlatmak demektir.

        B. Bu durum tam manasıyla veto imparatorluğunun Afrika’da, Asya ve Ortadoğu’da demokrasi ile yönetilen ülkeler kurup onları sömürürken dünyaya şirin görünmektir. Ör: Amerika’nın Irak’a demokrasi götürmesi…

        C. Bugünkü OKS ve ÖSS vb. sınavlara dayalı sistem demektir. Bu önermeler yukarıda cevaplandırdığımız gibi gerçekte var olan şeylerdir. Bu durum kaliteli eğitimle bertaraf edilebilir. Özellikle tarih derslerinde öğrencilerin beyinlerine gereksiz bilgi yüklemek yerine topluma faydalı eski ve yakın tarih öğretilmelidir ve öğrencilerin olayların farkında olmaları sağlanmalıdır. Hüseyin EROĞLU

 

C.98     A)Halkın kendisini yönetir görünüp aslında parasal hiyerarşinin oluşmasıdır.

            B)Büyük devletlerin piyon olarak daha zayıf devletleri kullanmasıdır. Örnek Amerika’nın Türkiye’yi kullanması.

            C)İnsanların akıl, ahlak, beceri ve yeteneklerine bakmadan dar kalıplara sokulmaya çalışılması.

            Buna bir çözüm olarak maaş ve besin piramidi oluştururken beceri, yetenek ve ahlaka uygun bir şekilde dizayn ederdim. Şehla HİLOOĞLU

 

C.98Güçlünün daha da güçlenmesi zayıfın daha da ezilmesi demektir.Kapitalist sistemdeki devletler ne zaman 3. dünya ülkelerine sol elleriyle yardım etse sağ elleriyle bir sille indirmişlerdir. Kenan Yıldızhan

 

C.98. A-.Demokrasi adı altında teknolojik güce dayalı kapitalist besin zinciri ve piramidi; demokrasi adı altında toplumu sömürerek onların haklarını gaspederek yapılan siyasettir.

        B-Demokrasi çoğunluğun sesi değil bütün toplumun sesini dinleyerek onların haklarını isteklerini gözetmektir. Tevfik ŞEN

 

C.98

A- Nefsin kölesi olmak yani nefis hayvansa hayvandan daha aşağı olmak anlamındadır. Burada rekabet vardır. En üstte güçlüler yer alır. Tamamen hayvani bir hiyerarşi söz konusudur.

B- Sömürgeciliktir.

C-Kapitalistliğe temel oluşturmaktır ki bunun akıbeti hüsrandır. Abdurrahman SEFALI

 

C.98 A) Paraya dayalı olarak hiyerarşik sistemin oluşmasıdır.

B) ABD Türkiye’yi kullanması

C) İnsanların hedeflerini paraya dayalı olarak kesmek Gökhan TEPE

C.98 A- Burada Demokrasi adı altında bir besin zinciri ise bunu mecazi olarak şöyle düşünebiliriz. Bu piramidin en temelinde devlet yönetenleri olur ve diğer insanlardan faydalanacak işler yaparlar böylece bu zincir sürüp gider. Sonuçta güzel ahlaklı mütevazi insanlar ezilir.

         B- Oy çokluğuna göre besin piramidi oluşturmak demek diğer insanların fikirlerini dikkate almamak onları ezmek demektir.

         C- Bu kesinlikle yanlıştır. Derste de anlatıldığı gibi güzel ahlakın yani akıllılığın da dikkate alınması gerekir. Bahar KAPTANER

 

 

C.98 A. Demokrasi adı altında teknolojik güce dayalı kapitalist besin zinciri ve piramidi şayet devlet içerisinde devlet varsa söz konusudur. Bunlar tıpkı biyolojik bir piramit gibi alt alta sıralanmış olup aralarında akış halinde besin(para) ve enerji(menfaat) transfer edilir. En üsttekine aslan payı düşer.

         B. Fert ve kavimler arsında besin zinciri ve zekâ piramidi; zekâya(nefse, menfaate) dayalı sınav sistemleri uygulayıp en üstte büyük pastayı sahiplenenlerin yer aldığı, en alttın besi yeri olarak kullanıldığı piramit demektir. En iyi siyaset ve hileyi yapan en üstte yer alır.

         C. Sınavlarla zeka piramidine dayalı besin ve maaş piramidi oluşturmak demek en altta uygun bir besi yeri oluşturduktan sonra bu besi yerinden sınavlar, meslek eğitimleri, mülakatlar… vb yollarla insanlar arasında en zeki olanların piramidin en üstünde daha az zeki olanların en zekilerin bir altında ve en az zeki olanların bunların altında yer almasıyla oluşturulan piramit demektir. En alttan piramidin en üstüne doğru(az zekiden en çok zekiye doğru) biyokütle azalır buna ters orantılı olarak besin ve maaş artar. En üsttekiler sefa sürerken en alttakiler yoksulluk içindedir ve geçimleri en üsttekilere bağlıdır. Hâlbuki bu piramit saçmalıktır ve rezilliktir.

             Asıl doğru olan piramidi akıllı, güzel ahlaklı, fıtrat sahibi, yetenekli ve zeki oluşuna bakıp tüm bu kombinasyonları üzerinde taşıyanı piramidin en üstüne yerleştirerek ve bu şekilde kademe kademe(hiyerarşik olarak) inerek oluşturmaktır. Ancak ve ancak o zaman tepedekiler en alt kademenin değerini bilir ve en alttakiler en üsttekinin kıymetini bilir ve örnek alırlar. Harun SEVEN

 

C.98 A) Halkın kendi kendini yönetiyor gibi görünüş parası olanın yönetilmesi demektir.

B) Parası olanın kendinden fakir devletleri kullanması demektir.

C) İnsanların hedeflerini paraya dayalı olarak kesmektir.

* Bazı sınavları kaldırırım. Örneğin : KPSS sınavını kaldırırdım. Hatice ÇAKMAK

 

C.98 A. Güçlünün alttakileri kendine göre kullanması.

B. Kendi çıkarlarına hizmet ettirmesi.

C. Kişileri kendilerine bağlı olmayan bir özelliklerine göre sınıflandırmaktır. Ayşe Şeker

 

C.98 A)Günümüzde sahip olduğu paranın gücüyle varlığını sürdüren kapitalizm toplumlara hissettirmeden onları bir besin zincirinin içine sokmuştur. Şöyle ki en alt basamakta üreticiler , bir üstü tüketici, orta sınıf ve en üstünde yönetici olduğunu kanıtlamış burjuva sınıfı vardır. Bu kapitalist sistemde bu denge değiştirilemez. Bu sistem şöyle gerçekleşmektedir: Üretici kesim finanse edilmeden ürünlerini ucuza alıp tüketici olan orta sınıfa kat kat ve pahalıya pazarlamaktadır. Buradan tek karlı çıkan kapitalist burjuva sınıfıdır. B)Kapitalist besin zincirinde insanları bu döngüde sabitleyebilmek için demokrasi bahanesi devreye sokulmuştur. İnsanlara büyük eziyetler yapılmış ve insanların asilik duyguları bastırılmak için de küçük karşılıklar sunulmuştur. Kapitalizmin insanlara sunduğu bu küçük hediyeler genellikle elektronik eşyalardan oluşmaktadır. Cep telefonu, tv, ve buzdolabı gibi eşyalara sahip olan insanlık kendini yüksek standartlara sahip sanmaktadır. Kapitalizm göstermiştir ki her şekilde insanları yönetip bastırabilir. C) Ülkemizde yapılan sınavların hiçbiri zekaya yönelik değildir. Kaldı ki kendi atadığı öğretmenin uzmanlığına ve bilgisine güvenmeyen sistem , öğretmene belli bir ücret karşılığı -sözüm ona- zekasını yükseltmesi için uzmanlık sınav yapılıyor ve bunun karşılığı çok komik bir ek ücret ödeniyor. Ahmet MANSUROĞLU

C.98

       A-)Komik ama gerçek demektir.

       B-)Toplumların,kurumların,halkların,devletlerin haksızlığa uğraması demektir.

       C-)Bence bu çok liyakatli bir çözüm önerisidir. Reçetede de belirtildiği gibi olsaydı keşke!!! Yani bizleri yönetmeye çalışan insanlar gönüllü olsaydı yalnızca toplumların refahı,güvencesi ve huzuru için maddiyata önem vermeyen yetenekli insanlar olsaydı bence halledilemeyecek bir sorunumuz kalmazdı. Selvi GÜNDOĞDU

 

 

 

 

 

 

C.98 A-

Bazı ülkelerin demokrasi  kelimesini kullanarak aslında amaçları o değil diğer ülkeleri sömürmesi diyebiliriz. Bu gün dünyada bunun çok örnekleri var.

B-Buna bir çok örnek bu gün Amerika nın Irak ı işgal ederek oraya demokrasi getireceğini söylemesi gibi aslında amacı demokrasi getirmek değil petrol kaynaklarıdır.

C-Örneğin biz OKS ve ÖSS sınavlarına giriyoruz ama bence herkes yeteneğine göre bölümlere gidemiyor örneğin ben hiçbir biyoloji sorusu yapmadan biyoloji bölümüne yerleşebilirim. O yüzden bir öğrencilerimizin yeteneklerini belirleyip onların o yönde gelişmesini sağlasak daha yararlı olur. Kadir KURT  

C.98 Demokrasi adı altında teknolojik güce sahip kapitalist besin zinciri ve piramidine en güzel örnek ABD ve İsraildir.Demokrasi vs. adı altında devletleri yok etmeye çalıştılar.Güçlüler zayıfları yok eder düşüncesiyle resmen soykırım yaptılar. B) Bir besin piramidi düşünürsek en altta zayıflar ve yem olanlar vardır.Bunlar masum ve savunmasız Irak ve Filistin halkıdır. Piramidin en üst basamağında ABD ve İsrail vardır.  C) Zeka piramidinde ÖSS gibi bir sınav sistemi ve eleme sınavları vardır.Yine en üst basamağı En hilekar ve hainler alır ve en alt basamağı ise yem olan insanlar alır. Asıl olan zayıfları ezmek değil, onlara da eşit şekilde en azından kainatın en şerefli varlığı olduğu için saygı göstermek gerekir.Zayıfları yok etmek hayvanlara özgüdür ama biz insan olduğumuz için hayvanların yaptığını yapmamalıyız.Bizden alt seviyede olsa bile onlara hoşgörüyle yaklaşmalıyız Esra AĞDAĞ

 

C.98 A) Hem parasal hem teknolojik açısından güçlü olan devletlerin demokrasi bahanesi ile güçsüz devletleri veya insanları yok etmesi.

         B) Mesela ABD’nin ırak a demokrasi götüreceğim deyip, aslında amacının kapitalistlikten ileri gitmediği yani maddiyatını güçlendirmek için petrolleri ele geçirmek olduğu gibi. Sonuçta olan ırak halkına ve ABD’nin savaşı istemeyen halkına oldu. 

         C)Yönetim için meslek için vs kişiler seçilirken güzel ahlak, yetenek, liyakata bakılmaksızın zekâyı ölçen sınavların yapılmasıdır. Bu yüzden bir yerlere gelip hiçbir güzel özelliği olmayan ve aldıkları maaşı hak etmeyen binlerce insan vardır. Behiye DURAK 

C.98 A) Teknoloji soykırımı

          B)Toplumu kullanmak          
C)İnsanları harekete geçirmek. Rukiye SEÇGİN
 
C.98 Hiçbir fikrim yok Abdülaziz GEYLAN

C.98   A Demokrasi adı altında ekonomik gücü fazla ülkelerin pastanın büyük bölümünün bir şekilde şu yada bu sebeplerle kendilerinin almaları.

          B  Yine demokrasi getirme bahanesiyle yer altı ve yerüstü kaynakları bakımından zengin ülkelerin sömürülmesi gerekçe olarak da  özgürlüğün bedeli kolay değil i göstermeleri.

          C Eğitim sistemimiz eğitimden çok öğretime ağırlık verdiği için çocuklar da sadece sınavla belli yerlere alındıklarından yarış atı gibi hedeflerine herkesten önde varmaya uğraş veriyorlar.Bu şekilde olunca kim daha zeki ise o ekmek kazanıyor .Ama nice ahlaklı ve o işe daha liyakatlileri elenip gidiyor.

İnsanın zeki olması yetmiyor tabi ki ahlaklı olmadıktan sonra  hak hukuk tanımadıktan sonra bulunduğu konumda sıkıntılar baş gösteriyor.

Bu yüzden talebelere okul öncesinden başlayarak ahlaki eğitimi istenilen düzeyde alabilecekleri bir eğitim sistemi geliştirmek gerekir. Ramazan GÖRGÜLÜ

 

C.98  Ben doğrudan devleti yönetecek devlet adamlarını ahlaklı ve zeki bir şekilde yetiştirirdim. Faruk Ergün

 

C.98 İngiltere’nin, Osmanlı Devletinin kullandığı ENDERUN sistemini, kendine uyarlayarak, şu anda da halen kullanmakta olduğu akademi sistemi ideal devlet adamı yetiştirmek üzere çalışmaktadır.

Biz de tekrar bu sistemi kullanıma koyarak istenilen özellikte ahlaklı devlet adamları yetiştirmemiz işten  bile değil. Ahmet Ziyaeddin ÇELENKOĞLU

 

C.98 bu soruya yorum yok. Ahmet ŞENGÜL

 

C.98 A)Büyük devletlerin küçükleri silip süpürmesidir.

      B) Bir yere gidip birkaç yalan atarsın. Millet sana inanır ondan sonra ver elini milleti sömürmeye işte budur.

      C) Herkesin bence hak ettiğini alması demektir. Aziz SOYSONA

 

C.98A. Bu durum insanları tüketim yarışıyla birbirine kırdırıp besin piramidinin en üst kısmındaki yönetici sınıfına kar sağlatmak demektir.

        B. Bu durum tam manasıyla veto imparatorluğunun Afrika’da, Asya ve Ortadoğu’da demokrasi ile yönetilen ülkeler kurup onları sömürürken dünyaya şirin görünmektir.

        C.. Bu önermeler yukarıda cevaplandırdığımız gibi gerçekte var olan şeylerdir. Bu durum kaliteli eğitimle bertaraf edilebilir. Özellikle tarih derslerinde öğrencilerin beyinlerine gereksiz bilgi yüklemek yerine topluma faydalı eski ve yakın tarih öğretilmelidir ve öğrencilerin olayların farkında olmaları sağlanmalıdır. Bahtiyar YILDIZ-Ayhan TORUN