S 133. A- Akıllı, zeki ve Doğal tasarım ne demektir? 0,1, 2, 3,

İp ucu;Akıllı tasarım güzel ahlakla doğru orantılı tasarım demektir. Güzel ahlakla uyum içinde olma bağlayıcı kuralı varsa akıllı tasarımdır.Genellikle ahlaki değerler ve ilimle ilgili tasarımlardır.

Zeki tasarım olaylar arasında mantıklı pratik, sonuca hızlı götüren her zaman güzel ahlak kurallarıyla örtüşümü bağlayıcı olamayan tasarımdır.Genelliklle bilimsel çalışmalar, nefis ve bilimle ilgili tasarımlardır.

Akıllı tasarıma örnek;Doğru bilen bilmeyene, haklı güçlü kendini zayıfa yararlı olabileceği mesafede ayarlamalı düşüncesi akıllı tasarımın ürünüdür.

Zararlarından emin olmak ve toplumun menfaati için;münafık, mümin, cahil, kafir, ateist, alim, zalim, müzik dehaları, çizim dehaları…vb sıra dışı karizmatik insanları zamana bağlı olarak periyodik sınava tabi tutmak (her seviyeye hitap eden soru havuzu) ve bu fertlerin orijinal tip örneklerini baz alarak; insani karakter tip örneği havuzu oluşturmak. Sonra öğrencilerimizi aynı soru havuzunda değerlendirmelere tabii tutarak;fıratlarının geleceğini sonuçlardan benzetimle bulmaya çalışmak. Önermesi akıllı tasarıma bir örnektir. Allah C.C.’ün dinleri akıllı insanların (akıl sahipleri) hayat döngüsündeki arayışlarına; bedenen ve zihnen yol gösterici ;anahtar- kilit (akıl-eylem/peygamber ve kitap) misali israfsız ve asrıyla kusursuz örtüşen, bir birini tamamlayan yaşam kuralları-yaşamın geleceği-her tercihin bedeli; kitaplarla ve peygamberlerin eylemleriyle (hadisler ve diğer eylemler) pekişerek/pekiştirilerek tamamlanmıştır. En son kitapla (Kuran-ı Kerim) inkişafın Allah C.C.'ü tarafından tamamlatıldığı ve kıyamete kadar Kuran-ı Kerim’in korunacağı bildirilmiştir.

Zeki ve doğal Tasarıma örnekleri;Zeki tasarım olaylar arasında mantıklı pratik, sonuca hızlı götüren her zaman güzel ahlak kurallarıyla örtüşümü bağlayıcı olamayan tasarımdır.Geneliklle bilimsel çalışmalar, nefis ve bilimle ilgili tasarımlardır. Küresel ısınma zeki tasarım ürünüdür. Doğayı deşifre etmeye yönelik çoğu bilimsel çalışma planları zeki tasarımlara örnek teşkil eder niteliktedir. Olmayan sanal-gerçek olağan üstü ilahlara güçler inanma cehaleti. Budizm insanın doğal evrimin ahlak peygamberinin zeki ve doğal bir din tasarımıdır. Yani Budha; bir hırka, bir lokma felsefesi, riyazete ve istenmeyen sıfatları köreltmeye dayalı zeki bir din tasarımını geliştirmiştir. Küresel dinlerin ve gelecekte insanlar tarafından türetilecek uzay dinleri yada kainat kökenli dinlerin hepside zeki tasarım ve evrimin metriksinin ürünü dinlerdir. Zeki tasarım ürünleri için Filmleri izleyin 1, 2, 3

B-Doğadaki sanal, soyut ve somut gerçek (evrimsel) olaylara akıllı tasarım ile zeki tasarım modeli ile yaklaşımla bilimsellik arsında nasıl bir ilişki vardır? Hangi çelişkiler ortaya çıkar?

İp ucu; Evrimin akıl ve zeka ile ilişkisini düşünün, Akıl ve zekanın tanım ve konumunu düşünün. Bu iki kavram açısında kavram yanılgısına düşmemek için özen gösterilmelidir. 

C-Teoriler var olan sanal, soyut ve somut gerçekler veya sanal, soyut ve somut gerçek sonuçlarını açıklamaktan aciz varsayım mantıklardan ibaret güdük iddialardır veya görüşlerdir? Önermesinin eksiklerini tamamlayınız.

İp ucu; Sonuçlar ve gerçekler her zaman onların hakkında ileri sürülüne teorilerden daha değerli şeylerdir. Mantığından hareketle;gerçeklere veya var olan sanal, soyut ve somut gerçek sonuçlara mı kafa yoralım yoksa başaklarının %10 luk beyinlerin ürünü ileri sürdüğü güdük yorumlarını tasdik eden ve savunan bilim avukatlarımı olalım. Yada bilerek veya bilmeyerek % 10 luk beyinleri boğuşturmak için ileri sürülen teoriler için boğuşalım mı?

D-İnsanın azminin elinden bir şey kurtulamaz, azmetsin insanın başarmayacağı şey yoktur? Koca bir yalan mı yoksa bir gerçek mi? Peki gerçekleri algıda değişmezlik mesabesinde nasıl doğru öğrenebiliriz. Önermesinin amacını açıklamakta; ahlaki ve sanal, soyut ve somut gerçek boyutlarını daha edepli bir dille eleştiriniz.

İp ucu;Geçekleri açıklamaktan ve anlamaktan aciz, hayvanlar kadar doğal döngülere katkısı olmayan % 10 luk kuş beyinli insanların ürettiği teorileri düşünün.10 tanemiz ancak bir adam ederiz. Dost bazen acı söyler. Bu soruları bedensel ve zihinsel boyutta önce ayrı ayrı sonra vardığınız sonuçları iki boyutla güncellemeye çalışın. Zihinsel olarak ürettiğiniz temel şeyi/leri neden bedensel olarak hayat geçirilmeyince önemi kayıp oluyor? İnsanın zihinsel ve bedensel;aşamazlarını-aşılmazlarını ilişkilendirmeye çalışın. Neden insanlar aşamazlarını, aşılmazlarını ve zafiyetlerin namuslu, dürüst ve en güçlü odakla/larla paylaşmalı önermesini düşünün. İnsan cüzi bir ilme sahiptir (Ayet).

 

C 133.Akıllı zeki ve doğal tasarım  güzel ahlak çerçevesinde doğaya ve kendisine faydalı olmaktır.b) Doğadaki tasarımlara aklımızı ve zekamızla bakmalıyız anca öyle ilişkiyi görürüz c.Haklı tarafı da var haksız  tarafı da var. önüne gelen teori yaratırsa bilimsellik katil olur.d) insanın azmederek başaracağı çok şey vardır ancak fıtratının elvermediği olaylarda vardır. Hamit MENÇUK

C.133 Akıllı zeki ve doğal tasarım insanın gözüne hoş gözüken ve kendisiyle bütünleştiren tasarımdır . BAHAR YILDIZ

C 133. Akıllı: Ruhunun nüvesine dayalı çalışan kişidir.

           Zeki: Nefsinin nüvesine dayalı çalışan kişidir.

          Doğa tasarım: Doğaya olumlu neticeler vermektir. Onun lehine, işletimine yarar sağlamaktır.  HAYRETTİN AYDIN

C 133.A)En mantıklı sunulan ürün akıllı tasarım,mantıklı sonuca olayları çabuk kavramak için götüren ürünler zeki tasarımdır.         
B)Bu tasarımlar bilimsel süreçle şekillenip,oluşurlar.
         
C)Teorilerin gerçek olacak diye bir nüksü yoktur.Çünkü ispat edilmemişlerdir.Onun için pek değer taşıdıkları söylenemez.
         
D)Bir gerçektir.Gerçekleri öğretme de liyakatli olup,sürekli üzerine gitmeli,azimden vazgeçilmemelidir. İdris MANTAŞ
C 133. hem insanlığa faydalı hem de işlevsel olmalıdır.Bedih EROĞLUC 133. A: Akıllı Tasarım: Doğru bilen bilmeyene yararlı olabileceği mesafeyi ayarlama düşüncesidir. Zeki Tasarım: Olaylar arasında mantıklı ve sonuca hızlı götüren güzel ahlaklı tasarımdır.
B:Akıl ve zekâ evrimin metriksini akıllı ve zeki tasarım modeli ile bilimsel yolla aşmalıyız.
C: Teoriler; sanal, soyut ve somut gerçeklerini açıklamaktan aciz olan idealardır. Ancak insan mantığından hareketle gerçekleri görebilir.
D: Azmin elinden hiç bir şey kurtulamaz. Yani başarısızlıkla sonuçlanan bir olay karşısında hemen pes etmememiz gerekir. Doğan ERGÜN.

C 133. A- Akıllı tasarım, güzel ahlakla doğru orantılı tasarım demektir. Genellikle ahlaki değerler ve ilimle ilgili tasarımlardır. Zeki tasarımı, olaylar arasında mantıklı, pratik, sonuca hızlı götüren, her

B-Doğadaki evrim sürecini akıl ve bilim ile doğru orantılı dil ilişkisi vardır. Çünkü  tarihsel süreçiçerisindeki bu biyolojik evrim safhası akıl ve bilimle çözümlenebilmiştir. 

C- Evet doğru. Çünkü teori sadece sözden ibarettir. Deney ve gözlemlerle kanıtlanamadığı sürece hiçbir anlam ifade etmez.

D- Koca bir yalandır. Çünkü günümüz şartlarında insan istediği kadar azimli ve hırslı olsun Hatice TUNCER.
C 133.
hem insanlığa faydalı hem de işlevsel olmalıdır. CAHİT ÖZKAN

C 133. Akıllı düşünebilen ve düşündüğünü uygulayandır. Zeki zekasıyla karşısındakini etkileyendir. Doğal tasarım ise bir canlının kendisinde var olan donanımdır. Ahmet ESER

C.133 A-akıllı bir çok boyutta düşünebilmek ve var olan tüm olguları güzel ahlakla kullanabilmektir.zeki bu olgulara ulaşabilmenin biyolojik açılımıdır. Zekada beyni kullanabilme kapasitesidir.akıllı zekayı kapsar.doğal tasarımsa tamamen doğal olarak insanın kendi kendine oluşturduğu olgulardır.

B- akıllı demek; ahlakı, önemle ilişkilendirmek demektir dolaysıyla evrimciler ahlaktan medet almadıkları için böyle sapkın lığa girmektedirler.

C- teori tamamen gerçek demek değildir çürütülebilir olunabilir yani kanunlaşmamıştırlar.sadece mantık yürütmek ve varsayımdan öteye gitmeyebilirler.

D- önce azmedilen şey oranlı olmalı ve bunu yapabilecek ortam şartları da olunca neden olmasın ama azmedilecek şey imkansız veya fazla da abartılı olmamalı…. Mesut ASLAN

C 133.A)Akıllı: Meselelere mantık çerçevesinde ideal yöntemler bulandır.

 Zeki: Nefsinin nüvesine dayalı çözümler üreten kişidir.

Doğal tasarım: Akıllı çözüm sunan kişidir.  

B)Bu tasarımlar bilimsel süreçle şekillenip,oluşurlar.         
C)Teorilerin gerçek olacak diye bir nüksü yoktur.Çünkü ispat edilmemişlerdir.Onun için pek değer taşıdıkları söylenemez.
      ŞEHMUS AKYÜZ
C133.
A.
Akıllı zeki ve doğal tasarım her şeyi akıl zeka ve mantık çerçevesinde ve doga kanunlarına uygun bir şekilde yapmaktır.
B.
Doğadaki süreci akıl ve mantık ile metafiziik ilişkile ile yapmaktır.
C.
Öncellikle teoriler metafizik kavramlar için değil farklı deney yapan bilimler ile ilişkilidir.
D.İnsan ne kadar azimli olsa dahi eldeki veriler o şartlara uygun değilse onu yapma şansı olamaz.İlyas AKTÜRK

C.133: a) Akıllı tasarım insan için güzel ve onu güzelleştiren, zeki tasarım ise bir kurnazlığın ürünü olan eksik ve tamamlanmamış olandır.

c) Var olan sonuçlarla teoriler arasında çoğu zaman bir uçurum olsa da bunlar gerçeğe inancımızı daha da arttırmaktadır.

d) Koca bir yalandır. Bu insandaki kuduz ahlakın dışa vurumu ve şirke giden yol kapısının aralanmasıdır. Dilek KARABAYRAKTAR

C 133.Akıllı tasarım:güzel ahlakı beraberinde getirir.Her türden insana uygun sorular sorarak insani karakterleri tanır Seyhan IŞIK

C.133.A) akıllı tasarım;gücü yetiğince üzerine düşeni bilinçli olarak yapmak

Zeki ve doğal tasarım;olaylar arasında pratik ve hızlı çözendir

B)akıl ,zekanın kullanım kılavuzu olmalıdır Menşure DAĞLAR

C 133.A) Akıllı kafası çalışan; ama uygulama safhası olmayan kişidir.Zeki olanlar ise tabiri caizse uyanık olandır.

B) Doğadaki sanal, soyut ve somut gerçek (evrimsel) olaylara akıllı tasarım ile zeki tasarım modeli ile yaklaşımla bilimsellik arasında sıkı bir  bağ vardır.Çünkü birbirlerini tamamlayan kavramlardır. C)bilimsel safhalardan birisi de teoridir.lakin çürütülebiliyor.Darwin teorisi gibi.

 D)azim her şeyi yaptıramaz. Şartlar da oldukça önemlidir.Boyası olmayan ressam resim yapamaz.Abdullah DENİZEDALAN

C.133 A. Zeki tasarım ilginç sıra dışı her insanın aklına gelmeyen bir tasarım olsa gerek birazda rahat ve pratiklik söz konusudur herhalde. Doğal tasarım olduğu gibi gösterilen üzerinde pek oynanmayan bir tasarım olarak algıladım. Akıllı tasarım ise zeki tasarım gibi her insanın aklına gelemeyecek bir tasarım olabilir belki pratiklik söz konusu değildir. N.BİLGİN
C.133 A)
Akıllı tasarım;her zaman güzel ahlak seviyesinde.Zeki tasarım;zeka nefisle beraber işlediğinde işine en çok gelen,güzel ahlakın dışına da çıkan tasarımdır.Doğal tasarım ise olması gereken,doğaya uygun tasarımdır.

B)akıllı tasarım ve zeki tasarım birlikte olmalıdır ki akla ve mantığa uygun bir tasarım elde edilsin.

C)teoriler zamanında ispatlanmış ancak bazılarının günümüzde yetersiz kaldığından dolayı değiştirilebilir.

D)bence yanlış.çünkü bazen ne kadar azim etsen de bazen yetersiz kalabilmektedir.çünkü koşulların tamamı sana bağlı değildir.Melek BOZANER

C.133
a)akıllı tasarım;olması gerektiği gibi,düzgün ve bilinçli bir şekilde yapılan tasarımdır.zeki tasarım akıl dışı olabilen,sıra dışı ve zekice yapılmış olan tasarımlardır.doğal tasarım ise doğal ürünlerin elde edildiği zekanın,aklın veya ikisinin kullanılarak yapıldığı tasarımlardır.

b)birbiriyle ilişkili olmak zorundadır.çünkü ikisinden biri eksik olursa tasarımda tam değildir.

c)teoriler değiştirilebilir.tam olarak gerçeklik payı yoktur.

d)azmin elinden hiçbir şey kurtulamaz.yeter ki tutmasını bil.Selma Zengin

C.133 A)zeka nefisle alakalı olduğu için zeki tasarımda nefsani duygulara da yer verilerek yapılan tasarımdır.akıllı tasarım ise nefsin yer almadığı daha gerçek ve güzel tasarımlardır.doğal tasarımlar ise doğaya uygun tasarımlardır.

B)ikisi de birbirini tamamlamaktadır.

C)bazıları çürütülürken bazıları hala kullanılabilmektedir.insanları yanıltabilir.

D)ne kadar azimli olursak olalım bazen yetersiz kalabilir.azimle her işi çözemeyiz Çiğdem Yiğit

C.133.Akıllı zeki ve doğal tasarım güzel ahlak çerçevesinde insanın kendisine,çevresine ve doğaya faydalı tasarım demektir. HAYRETTİN KARABUDAK

C 133. Zeki ve akıllı insanın gözüne hoş gözüken ve kendisiyle bütünleştiren tasarımdır . Erdinç YEŞİLYURT

C 133. Hem insanlığa faydalı hem de işlevsel olmalıdır.Mehmet Şirin ARTUK

C 133. İnsani bir özellik olan akılla güzel ahlaklı insan oluşturmak akıl tasarımıdır.

Zeki tasarım ;dünyada var olan kuralları bulan veya hızlı kullanılmasını sağlayan tasarımdır.

Doğal tasarım; kendimizde var olan veya iç güdülerle açığa çıkan tasarımdır. MUZAFFER CEYLAN

C 133. Akıllı nefsine hâkim olan güzel ahlaklı, zeki mantık üretmek, pratik nefisle işbirliği yapan, doğal tasarım, fıtri olarak gelen bilgiler. Tekin ÖZBEY

C 133. Akıllı: Ruhunun nüvesine dayalı çalışan kişidir.

           Zeki: Nefsinin nüvesine dayalı çalışan kişidir.

          Doğa tasarım: Doğaya olumlu neticeler vermektir. Emre Özden

C 133.Akılı tasarım güzel ahlakla uyum içindedir Zeki tasarım mantıklı pratikle uyum içindedir. Doğal tasarım akıllı ve zeki tarımın bir arada olmasıdır. Kerime TAŞ

C 133.Akılı tasarımlar güzel ahlak çerçevesinde çıkmayan tasarımdır zeki tasarım ise nefsin istekle doğrultusunda gerçekleşen tasarımdır.Cebrail HAN

C 133. akli tasarım Allahın emirleri ölçü kabul edilir zeki tasarım bildin teknolojinin hedef alındığı

,doğal tasarım evrimin doğanın ölçüt alındığı tasarımdır Ömer GEZİCİ

C 133.Güzel ahlakla orantılı olan tasarım akıllı tasarımı oluşturur.Bilimsel ve nefisle ilgili tasarımlar da zeka tasarımlarıdır.Emine ÖZTÜRK

C 133. Akıllı, mantıklı, zeki, güzel ahlak,etik değerlerle uyum içindedir. Doğaya, çevreye faydası olan yatırımdır. Hatice ŞAHİN

C.133 A. Akıllı tasarıma örnek;Doğru bilen bilmeyene, haklı güçlü kendini zayıfa yararlı olabileceği mesafede ayarlamalı düşüncesi akıllı tasarımın ürünüdür. Zeki ve doğal Tasarıma örnekleri;Zeki tasarım olaylar arasında mantıklı pratik, sonuca hızlı götüren her zaman güzel ahlak kurallarıyla örtüşümü bağlayıcı olamayan tasarımdır. B. Evrimin akıl ve zeka ile ilişkisini düşündüğümüz zaman cevabı bulabiliriz.  C. Sonuçlar ve gerçekler her zaman onların hakkında ileri sürülüne teorilerden daha değerli şeylerdir. D. İnsan cüzi bir ilme sahiptir. A.KONUKSEVER

C 133.A- akıllı tasarım güzel ahlaka dayalı tasarımdır. Doğal tasarım doğaya zarar vermeyen tasarım zeki tasarım mantıklı sonuca hızlı götüren tasarımdır.

B- zeki tasarım modeli bilimsizliğe daha yakındır.

C- Kuram veya teori, sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar, yasalar bütünüdür. Teoriler var olan sanal, soyut ve somut gerçekler veya sanal, soyut ve somut gerçek sonuçlarını açıklamaktan aciz değildir.

 D-İnsanın azminin elinden bir şey kurtulamaz sözü doğrudur ama yetersizdir tek başına azim başarıya götürmez. Abdulmevla OKTUAY

C 133.İnsanın fıtratına uygun , işlevsellik sağlamalıdır.insan azmedince yapamayacağı hiçbir şey yoktur.Meral YILMAZ

C 133. Akıllı tasarım güzel ahlakla doğru orantılı tasarım demektir. Güzel ahlakla uyum içinde olma bağlayıcı kuralı varsa akıllı tasarımdır.Genellikle ahlaki değerler ve ilimle ilgili tasarımlardır.  Zeki tasarım olaylar arasında mantıklı pratik, sonuca hızlı götüren her zaman güzel ahlak kurallarıyla örtüşümü bağlayıcı olamayan tasarımdır.Genellikle bilimsel çalışmalar, nefis ve bilimle ilgili tasarımlardır.  Kadir AVCİ

C 133.Akıllı tasarım güzel ahlak çerçevesinde yapılan davranıştır.Zeki tasarım ise olaylar arasında bir bağ kurabilme yeteneğidir.Ahmet DUSAK

C 133. A- Hep yarar doğrultusunda çalışan ve bunu başarmayı amaçlayan bir tasarım demektir… Ercan ÇiFTÇi                                                                                                                                          

C 133. Akıllı;güzel ahlakı kullanan kişidir.

           Zeki;doğuştan getirdiği potansiyelleri iyi kullanan kişidir.

           Doğal tasarım;kişinin olduğu gibi göründüğü tasarımdır. . Uğur YÜCEDAĞ.
C 132. Çevremizde sevilip sayılmak istiyorsak şayet; liyakatli bir tavır göstermeli ve dürüst ahlaklı insan meziyetlerini taşımalıyız. Muhsin ERSAN

. C.133 A. Akıllı tasarım herkesi düşünerek hareket eden, zeki ise hızlı ve pratik çözüm üretendir. Zeki tasarımda çevresindekiler düşünülmeden de yapılabilir. ADEM BATARAY 

C.133 B. Akıllı insan toplumun zarar görmeyeceği şekilde çözüm yolları arar. Ama zeki insan o kadar insaflı olmaz. Hızlı çözüm üretir. Bundan dolayı da toplumun çıkarları düşünülmeyebilir. ADEM BATARAY 

C.133 C. Günümüzde çok saçma sapan teoriler ortaya atılmıştır. Ama önemli olan bu teorilerden insanların kendilerine bir pay çıkarmalarıdır. Yani teoriler yerine gerçeklere inip onları tartışmak daha mantıklıdır. ADEM BATARAY 

C.133 D. Doğrudur. Ama insanların yapmak istediklerini içten gelen hislerinden hareket ederek yapmalıdır. ADEM BATARAY

C.133 Önce niyet olmalı başta. Doğru bir niyet ile sabır ve azim işte başarı. Bunlar çerçevesinde hareket edilmeli yeter bence. İRFAN CEYLAN

C.133 Hepsinin tek bir cevabı var. Başarı basamaklarını eliniz cebinizde çıkamazsınız. SEVDETA

ŞİŞMAN
C 133.
A: Akıllı Tasarım: Doğru bilen bilmeyene yararlı olabileceği mesafeyi ayarlama düşüncesidir. Zeki Tasarım: Olaylar arasında mantıklı ve sonuca hızlı götüren güzel ahlaklı tasarımdır. B:Akıl ve zekâ evrimin metriksini akıllı ve zeki tasarım modeli ile bilimsel yolla aşmalıyız. C: Teoriler; sanal, soyut ve somut gerçeklerini açıklamaktan aciz olan idealardır. Ancak insan mantığından hareketle gerçekleri görebilir. D: Azmin elinden hiç bir şey kurtulamaz. Yani başarısızlıkla sonuçlanan bir olay karşısında hemen pes etmememiz gerekir. Zehni GÜN
C 133.
Akıllı ve zeki tasarım insanların ihtiyaçlarını karşılayabilme özelliğine sahip olması gerekirken,doğal tasarımların hem bireyle hem de doğaya iyi katkılarının olması gerekir. . ZEYNEL EDE

C 133. Akıllı tasarım güzel ahlakla doğru orantılı tasarım demektir. Güzel ahlakla uyum içinde olma bağlayıcı kuralı varsa akıllı tasarımdır. ahlaki ilimlerle ve değerlerle yapılan tasarımlardır.

B)doğadaki her şey belli bir nizam ve düzen içinde yaratılmıştır

C)Teoriler insanların var sayımlarla ortaya attıkları bazen tutabilen görüşlerdir. (FATİH KAPLAN)

C 133.İnsanların yaptığı en güzel tasarım ahlaklı insanlarla yapılan tarsımdır. BURHAN KORHAN

C 133. A.akıllı tasarım güzel ahlak la uyumlu tasarım, zeki tasarım olaylara mantıkla bakar.doğal tasarım ise dünyadaki bütün doğallıklardır..                                                                                                                                                                                       B. bilim olaylara zeki tasarım modeli ile bakar.akılda ruhla birleşme noktasında doğa ötesi olduğunda evrimde akıllı tasarım modeli yoktur,                                                                                                       C. teoriler sanal soyut ve somut gerçeklere yanaşmaz bunlarda yoksundur. İnsanlar bunlara kafa yormamalı ve gerçeklerle alakalı olmalıdır.                                                                                             D. insanın başaramayacağı şey yoktur. Gerçekleri algıda değişmezlik mesabesinde öğrenmek için teorilere değil sanal soyut ve somut gerçeklere yönelmek gerekir. Fahriye İNCE
C 133.
akıllı tasarım Allah’ın tasarımıdır Güzel ahlakla uyum içinde olma bağlayıcı kuralı varsa akıllı tasarımdır.Genellikle ahlaki değerler ve ilimle ilgili tasarımlardır.  Zeki tasarım olaylar arasında mantıklı pratik, sonuca hızlı götüren her zaman güzel ahlak kurallarıyla örtüşümü bağlayıcı olamayan tasarımdır.Genellikle bilimsel çalışmalar, nefis ve bilimle ilgili tasarımlardır  Selman BÜYÜK

C.133.Doğuştan gelen güzel ve üstün yeteneklerdir Osman KILINÇ

C 133. Akıllı tasarım faydalı tasarımdır. Zeki tasarım zor olanı başarmaktır. Doğal tasarım olması gerekenlerin tasarlanmasıdır. İBRAHİM ÖZDEMİR

C.133

A-Benim aklıma hemen güzel ahlaklı insanlar geliyor.

B-bu kavramlar arasındaki farkı çözersek öyle anıyorum ki daha net görürüz.

C- teoriler gözle görülür akılla his edilebilen şeyleri kabul ederler. Yani soyut şeyleri kabul etmiyorlar.
C 133. A)En mantıklı sunulan ürün akıllı tasarım, mantıklı sonuca olayları çabuk kavramak için götüren ürünler zeki tasarımdır.
        
B)Bu tasarımlar bilimsel süreçle şekillenip, oluşurlar.
        
C)Teorilerin gerçek olacak diye bir lüksü yoktur. Çünkü ispat edilmemişlerdir. Onun için pek değer taşıdıkları söylenemez.

D)Bir gerçektir. Gerçekleri öğretme de liyakatli olup, sürekli üzerine gitmeli, azimden vazgeçilmemelidir. Nesrin EKİNCİ

C.133 akıllı tasarım güzel ahlakla orantılı. Zeki tasarım ise Genellikle bilimsel çalışmalar, nefis ve bilimle ilgili tasarımlardır. Budizm insanın doğal evrimin ahlak peygamberinin zeki ve doğal bir din tasarımıdır. Mehmet Fatih ŞENGÜL       

C 133. SİNAN UZUNDEMİR

C 133. Akıllı tasarım= insanı ele alarak yola çıkalım çünkü kendi anlam arayan tek varlık insandır. Murat ÇELEN