22.
A-Bilimsel ve siyasi siyonizm nedir? Var mı dır Olabilir mi?
B-Dini, bilimi ve siyaseti her zaman kötüye ve liyakatsiz kullananlar çıkacaktır. Önemli olan (eğitimde, öğretimde ve uygulamada) gelecek yaşantılarımız da: bilim,din ve siyasetin sinerjitik alan, uygulama ve stratejilerini liyakatli ve dürüst kullanmaktır. Ayrıca kullanılan kaynakları sağlam ve dürüst gösterip dinin toplumsal gücünü doğru yönlendirmektir. Dinden uzak durmak çözüm olmadığı artık ispatlanmıştır. Önermelerinin safsatalarını ve geçersizliğini 3-5 cümle ile kanıtlayınız.

 

C 22.A.Vardır. Bugün Filistin de yaşananlar karşısında tüm dünyanın sessiz kalması buna kanıt teşkil eder. Yahudiler bilimsel ve siyasi yolları kullanarak ırkçı kimliklerini yayıp dünyada tek ırk tek millet olmak isterler.

B.Bir ülke yönetiminde din, siyaset ve bilim iç içedir. Böyle de olmak zorundadır. Çünkü bir ülkede her telden insan vardır. Yönetim hepsine hitap etmek zorundadır. Dini saymazsanız dindarlar baş kaldırır. Bilimi kaldırsanız çökersiniz. Önemli olan doğru ve dozunda kullanmaktır. Yudum GÜRER

C 22:Siyonizim dini kendi çıkarları uğruna kullananlardır.Bu çirkinliğin bilimselliği olamaz.Siyasi siyonizim siyasal üstünlük kurmak için dinin kullanılmasıdır bu vardır. Kamuran BALYEN

C 22.A- sanki fert, toplum, kavim, devlet, vb dinini ya da dindeki hakkını; sadece dünyasının hizmetine takdim, hizmet veya alışveriş için yutanın/ların zihninde lösemi ya da kara deliğin açılması sonucu paramparça olan kavimlerin halidir. Dininizle alış veriş yapmayınız (ayet). Dünyası için ahiretinden ahireti için dünyasından vazgeçenler bizden değildir.

B-Bir insanı bin parçaya bölüp her parçasına bir ruh ve akıl dağıtılamaz insan tek vücut ve tek akıldır. Bu özellikleri(siyaset, din, demokrasi, laiklik vb.) aklının, ahlakının süzgecinden geçirir ve ona göre insan vasıflarını taşır. Herkesin din ve vicdan özgürlüğü olmalıdır. Özden CALP

C 22:A)Bilimden ve siyasetten dini soyutlamaktır.Bu durum yaşanmaktadır.

         B)Doğrudur dinden uzak bilim olamaz.Aynı şekilde siyasette önemli olan dini kullanmadan doğruları aktarmak. Berna AYIN

C 22.Siyasi siyonizm: Yahudilerce 19.yy sonlarında ortaya atılan ve ilk hedef Filistin'de hür bir Yahudi devleti kurmak olan Siyonist teşkilattır. Bilimsel Siyonizm; bilimi siyasi çıkarlar için kullanmaktır. Bilimleri çıkar amaçlı kullanmak bilimsel ahlaka aykırıdır. Din insanları sömürüleştiren, baskı altında tutan ve zulmedilen bir düşünce sistemine hizmet etmemelidir. Selçuk İNCE

C 22. Siyonizm, 1897 Basel konferansıyla teşkilatlanmaya başlayan bir ideolojik oluşumdur. Siyonist ideoloji Yahudileri bir vatanda toplamayı ve bağımsız bir Yahudi devleti kurmayı hedeflerken, dini değerlerden ziyade ulusal değerleri ön plana çıkarmaktaydı. Bu durumda siyasi Siyonizm vardır ancak bilimsel olanı yoktur. Bence bu ideoloji egoist bir düşünce biçimi olup ben doğruluğuna inanmıyorum. Yakup EKİNCİ

C 22. B) Dünyanın birçok yerinde özellikle insanın manevi boyutu gönüne alınarak yapılan bilimsel tetkiklerde dine duyulan müthiş ihtiyaç ispatlanmıştır. Nitekim dini yaşayan insanlar strese, depresyona ve bu tür hastalıklara daha dirençlidirler. Muharrem Polat

C.22:Bilimsel ve dinsel Siyonizm bunlar bu iki alanda her zaman olan düzene karşı çıkmaya uyduruk bir şeyler yapmaya çalışma eylemleridir. Ancak çok eski devirdeki insanlar sadece atalarının veya dinin gerektirdiği gibi bir yaşayış şekli vardı yalnız şimdi herkes kendince bir şeyler üretmekte ve tüm insanlığı da kendi doğruların da bir araya getirme çabası içerisindedirler. Günümüzde bunu çok bariz örnekleri bulunmaktadır. Caner ÖZDEMİR

C 22. Bilimsel Siyonizm ve siyasi Siyonizm vardır. Örneğin Siyonist ülkeler ve liderler her zaman olmuştur. Örneğin İsrail ülkesi ve bazı eski  Cumhurbaşkanları…

Hayvanlarda demokrasi yoktur. Güçlü olan her zaman kazanır. İnsanlarda ise düşünebilme kabiliyeti vardır. Dolayısıyla demokrasi vardır. Mizbah KARATAŞ

C 22.Bilimsel ve siyasi Siyonizm her zaman vardı ve var olacaktır. Bilimin, siyasetin ve dinin insanlık için faydalı yönleri üzerinde durulmalı ve bunları kötüye kullananların amaçlarına ulaşması engellenmelidir. Bunları kötü amaçlı kullananlar var diye de bu kavramlardan uzak durmak diye bir şey olamaz. Süleyman SENEM

C 22.A. Dini siyasete ve bilime alet etmektir. Kesinlikle vardır. Türkiye bunun en açık örneğidir.

B. Bu gün toplumlarda din, siyaset ve bilim üçgenin birbiri üzerinde antigonostik etki yaptığı görüşü hakim. Öncelikle bu üçgenin kommensal olduğu insanlara anlatılmalı ve soyutlamanın ne tür sorunlar meydana getireceği açıkça anlatılmalı. Ferhat ÇENBER

C 22. A:Bilimsel Siyonizm, bilimi sadece dünya için kullanmak demektir. Siyasi Siyonizm, siyaseti kendi çıkarları için kullanmak demektir. Bu iki durumda vardır.

         B: Dinden, ilimden, siyasetten, bilimden her türlü bilgiden faydalanarak bir karışım oluşturmalıyız ve bu karışımı doğru yer de doğru şekilde kullanmalıyız. Sadece birini kullanmak sakat bir insana benzer. Yani vücut bütünlüğü bozuk olur. Emine YARBA

C 22.A-Aslında Siyonizm kavramını anlamamakla birlikte böyle bir olgunun olduğunu düşünmüyorum.

B-Bence bu önermelerinin bir kısmı doğru çünkü dinden uzak durmak hiçbir zaman çözüm olmamıştır hatta diyebilirimki tamamı doğru; bilim,din ve siyaset beraber ama birbirine karıştırılmıyarak kullanıldığı takdirde bunlardan verim alınabilir. Ayşegül CAN

C 22 A) Bilimsel Siyonizm in olduğunu sanmıyorum fakat bugünün İsrail i siyasi Siyonizm i yansıtıyor.

B) Bence gayet mantıklı bir önerme… Hatice KAPLAN

C 22. Bilimi ve siyaseti kötüye kullanmaktır ve günümüzde yaşanmaktadır. Kübra Sivri

C 22. A) Siyonizm; Siyonizm Kudüs’ün eski adı olan Sion’dan gelir ve Yahudi devletlerinin Kudüs toprakları üzerinde bağımsız bir devlet kurmalarını amaçlayan akımdır.

              Bilimsel Siyonizm; Yahudi devletlerinin Müslüman devletleri üzerinde bilimsel olarak üstünlük kurmaya çalışmasını amaçlayan akım.

              Siyasi Siyonizm; Yahudi devletlerinin İslam toprakları üzerinde bağımsız bir devlet kurmasını amaçlayan akım.

            Bilimsel ve siyasi Siyonizm vardır. Örnek olarak, önce Filistin topraklarına yerleşen ardından Filistin yok etmeye çalışan İsrail.

         B) Dini, bilimi, siyaseti, her zaman kötüye kullananlar olacaktır. Bunlar kötü emellere sahip insan, kavim ve devletlerdir. Fakat  bizim için önemli olan dinimizin gerektirdiklerini uygulamak, bilimi ve siyaseti kendi menfaatimiz için değil tüm insanlığın yararı için kıllanmaktır. Bunları bu şekilde uygulamayanlar her zaman kendi mezarlarını kazmaktadır. Erdoğan AKÇİÇEK

C-22)bilimsel Siyonizm yoktur sıyası Siyonizm vardır. örneğin; İsrail’in dini kullanarak çıkarlarını gözetmesi. . Ramazan BORAN

C.22.
      A)Fikrim yok. İHSAN YILDIZ

      B)Evet doğrudur. Peygamber zamanında bile dini bilerek veya bilmeyerek yanlış kullananlar çıkmıştır. Buna takılıp kalmamak lazım. Çünkü karşımızda Hz. Muhammed (S.A.V)gibi bir örnek duruyor. İHSAN YILDIZ

C 22.Bilimi ve siyaseti insanlığın zarar göreceğini bile bile kendi çıkarları veya toplumunun çıkarı için her türlü girişimine alet edenler geçmişte de vardı günümüzde de var ve gelecekte de olacaktır kuşkusuz. Ercem Çağdaş ZOBAR

C 22. Şimdi Siyonizm bence kısaca Yahudi sömürgesi mantığıdır . din ve bilim siyonizmi deyince olay sadece Yahudilerle sınırlı kalır fakat dinin ve bilmin sömürülmesi her din ve toplum içinde maalesef gerçeklerşmiş gerçekleşmeye devam ediyor bunu da günümüzde en iyi yapanlar Yahudiler.dinleri ve bilimleri kendi menfaatlerine yönlendirmişlerdir… M. Akif TİRYAKİOĞLU