S 78.Parti, zümre, halk, kavim, millet ve devlet kavramlarını birer cümle ile örneklerle izah ediniz.

C 78.Parti=bir araya gelen şaklabanlar.Zümre=bir araya gelen sosyeteler.Halk=insanlar, garibanlar.Kavim=aynı  benzer insanlar.Millet=aynı dili konuşan ulus.Devlet=zulum imparatorluğu. Hamit MENÇUK

C 78. Parti kelimesi bazen oyunda kullanılıp oyun esnasında kendi eşini veya grubunu seçmekte bile kullanıla bildiği gibi siyasetten de kullanılır. Burada parti kelimesi bir birleşmeyi seçici olarak gerektirdiği gibi bulmadığın oyuncu veya siyaset gibi de ona yakınını seçtiğin taktirde istem dışı bir seçilimin seçilmek sayılmasına seçicilik denir mi ? Kavim kelimesi bazen bir milleti bazen de birden çok millet ferdi için kullanılmaktadır. Türk, Arap veya Kürt kavimleri gibi; Çünkü asıl düşünülen nokta ırk millet, kavim veya halk mıdır? Bazı kelimeler vardır ki bir birlerine çok yakındırlar. Şöyle ki ; ışık, ışın, ısı gibi kelimeler tek bir şeyde bulunduğu dibi farklı duruklar da mevcutturlar? Çünkü ışık hem ısı yaydığı gibi ışığın sebebiyeti olan aydınlığı da ve aydınlığı sağlamayı ışının dalgayla süzülmesinden öteye gidemiyor. Aynen bunun gibi; Kavim, Irk, Millet, Halk, Zümre gibi kelimler de birbirlerine yakındırlar. Bu yakınlık farklı adlandırmalarla farklılaştırıldığı gibi bu oluşumun etkisi oluşturulan adlandırmayı bazen kötümsüyor bazen de yüceltiyor. M. Sait DEMİR

C 78. Parti, ortaklaşa kanışlar çerçevesinde birleşenlerin meydana getirdiği siyasi topluluktur. Örneğin;

AK Parti, DYP, CHP, Anavatan Partisi vb. Zümre, Belli bir sınıfın oluşturduğu topluluktur. Örneğin; Biyoloji bölümü öğretmenleri bir zümreyi   oluşturur. Halk, belli bir ülkenin sınırları üzerinde yaşayan insanların oluşturduğu topluluktur. Örneğin; Türk halkı Kavim, belli bir milletin oluşturduğu topluluktur. Kavim insanın kemik iliği, hücre çekirdeği gibidirler. Lut kavmi örnek verilebilir. Lut peygamber, İbrahim peygamberle aynı dönemde

yaşamıştır. Hz.Lut, Hz. İbrahim'e komşu kavimlerden birine elçi olarak gönderilmişti. Bu kavim,Kuran'da belirtildiğine göre, o güne kadar dünya üzerinde görülmemiş bir sapıklığı, eşcinselliği  uyguluyordu. Hz. Lut, onlara bu sapıklıktan vazgeçmelerini söylediğinde ve onlara Allah'ın ilahi tebliğini getirdiğinde onu yalanladılar, peygamberliğini inkar ettiler ve sapıklıklarına devam ettiler. Bunun sonucunda da kavim, korkunç bir felaketle helak edildi.Millet, üzerinde yaşadığı ülkenin, vatanın milli değerlerini ve milli kültürlerini taşıyan, koruyan insan topluluğudur. Örneğin; Türk Milleti.Devlet, belli bir ülkesi olup bir hükümet yönetimi altında örgütlenmiş bulunan ve yurtdışı hiçbir

denetlemeye bağlı olmayan bağımsız topluluktur. Örneğin; Türkiye Devleti ( kısmen) Hatice TUNCER.

C 78. Parti: Belli bir amaç için bir araya gelmiş insan grubudur. Zümre: Bir meseleyi karara bağlayan topluluktur. Halk: Bir arada yaşayan insan topluluğudur. Kavim: Belli dönemlerde yaşamış, bir peygamberi olan insan grubudur. Millet: Belli bir toprak üzerinde yaşayan, bir amaç için bir araya gelen topluluktur.  Devlet: Belli sınırlar olan, bağımsız, hür ve toprak parçası üzerinde yaşayan insanların oluşturduğu bütünlüktür. HAYRETTİN AYDIN

C 78.Parti siyasal topluluk(CHP;AKP), zümre salt topluluk(aşiret),halk etnik bir grup(laz,Çerkez),millet belli bir bölgeyi temsil eden toplum(Türk milleti),devlet ise halkı idare eden yönetim. İdris MANTAŞ

C.78 parti ;aynı maksatla birleşmiş insan gurubu

Zümre; belli bir çerçevede toplanmış grup

Halk,belli bir geçmişe sahip aynı dil din ırk ve kültür birliği olan insan topluluğudur

Kavim,tayfa aşiret kabile

Millet;aynı memlekette aynı hükümet idaresinde yaşayan topluluk

Devlet. Özel bir hükümet olan topluluk. BAHAR YILDIZ

C.78.Parti siyasi topluluktur(AKP, CHP.DTP)Zümre belli bir ortamda bir araya gelmiş topluluktur.Halk ortak değerlere sahip ve belli bir geçmişi olan insanlardır.Kavimde bir çeşit topluluktur.Devlet ise belirli sınırlar içinde bir milleti yöneten kesimdir.Selma ZENGİN
C 78.
Deniz Baykal CHP’nin genel başkanıdır.  Reşat Nuri Güntekin aydın zümresine mensuptur. Bizler Türk halkıyız. Hz lut kavmi, Türk milleti, Osmanlı devleti.  Doğan ERGÜN

C 78.Parti: seçilmiş topluluk.

Zümre: topluluk

Kavim: ortak nesilden gelen.

Millet: belli bir amaç uğruna bir araya gelen topluluk.

Devlet: yasal sınırları olan bütünde aynı özelde farklı zümrelerin oluşturduğu birlik .Cahit Özkan

C.78 parti belli bir görüşü ifade eden kurum .milliyetçiler veya cumhuriyetçiler… Zümre belli bir olayı sonuca bağlayan kurum öğretmenler zümresi…Halk insanlardan oluşan topluluk. T.C halkı,Millet belli bir coğrafyada yaşayan insanlar .Türk milleti Devlet belli sınırlar içerisinde belli bir topluluğa hitap eden ve kendine ait kanunları olan ve bu kanunlar çerçevesinde hüküm sürün irade… Mesut ASLAN

C 78.Parti, ayni düşüncede birleşmiş topluluk ör AK MHP DHP

       Zümre Ayni alanda birleşmiş topluluk ör matematik zümreci

       Halk İnsan topluluğu

       Kavim, birli bir millet

       Millet, bazıları buna ümmet bazıları buna irk demiştir

       Devlet, belirli bir bayrağı toprağı hakli yasası olan insan topluluğudur. Ömer GEZİCİ

C 78. parti bir görüş için bir araya gelen topluluk ör akp , zümre bir araya gelmiş belli sınıf ör kimya zümresi, halk insan topluluğudur ör türk halkı, kavim aynı nesilden olanların oluşturduğu topluluk lut kavmi gibi, millet bir devlette yaşayan insanlar türk milleti gibi, devlet belli sınırları olan ve miletlerden meydana gelen beraberlik. T.C gibi. Ahmet ESER

C.78. Halkın bir kesiminin düşüncesini yansıtan gruba parti diyebiliriz. Halkı oluşturan azınlık gruba zümre, kişilerin bütünlüğünü sağlayan kuruma devleti ve devleti oluşturan kesime ise halk denir. Dilek KARABAYRAKTAR

C 78.halk;özel bir beldede yaşayan insan fertlerinden oluşan bir grup

Millet;birbirine akrabalık,karındaş ve ırkdaşlıkla bağlanan grup

Kavim;beraber yaşayan grubun bir eylem gerçekleştirmek için yaptığı ortak harekat

Zümre;yaşayış biçimi çalışma ve gelir düzeyleri benzer grup

Parti;ortak amaç ve menfaat için birleşenle Menşure DAĞLAR

C 78.Parti:aynı fikri savunan insanların bir araya gelmesi

Zümre:belirli bir kesim

Halk:bir çok milletten oluşur

Millet:bir ulusu ifade eder.Milli duyguları taşıyan değişmez kesimdir

Devlet:fert ve toplumun bütünüdür.Toplumun mutluluğu için vardır.Evrenseldir. Seyhan IŞIK

C 78.Parti:ideolojiyi savunur

Halk: Azınlık ve genel toplumun toplamı

Millet: genel toplum

Devlet: toprak ve bağısızlığı olan toplum. Abdullah DENİZEDALAN

C 78.Parti, bir amaç için bir araya gelen topluluk,halk, ortak değerleri olan bir paydada buluşan topluluk, kavim ortak düşünceleri olan bir araya gelmiş insan topluluğu,ör, Hz. Musa kavmi, zümre, belli bir alanda birlikte bulunan grup, millet,aynı dili konuşan ulus, devlet, belli sınırları olan, dini ve dili belli olan, bir bayrak altında toplanan insanlar topluluğu.Hatice ŞAHİN

C.78.Parti aynı amaç uğruna bir araya gelmiş ve seçilmiş insanlardan oluşur.Zümre belli özelliklerine göre bir araya gelmiş insanlardır.Kavim millete göre daha dar bir kavramdır.Millet aynı değerlere kü kültüre sahip olan belirli bir bölgede yaşayan insanlardır.Çiğdem YİĞİY

C.78.Belli bir grubun düşüncesini yansıtan gruba parti denir.Halk belli bir yerde yaşayan insan topluluğudur.Millet aynı değer ve yargılara sahip insanlardır.Örn. Türk milleti CHP .Zümre ise belli bir kemsin topluluğudur.Melek BOZANER

C.78.Halk, millet, kavim , zümre genel olarak birbirine benzeyen kavramlardır fakat aralarında küçük farklılıklar vardır.Bunlara günümüzde bile birçok örnek verebiliriz.İrfan CEYLAN

C.78.Parti belli bir kesimin siyasi düşüncesini yansıtmak için bir araya gelen siyasi topluluktur.Millet belli bir yerde yaşayan kendine özgü değerleri olan topluluktur.(Türk Milleti)Zümre diğer topluluklardan belli özelliklerle ayrılan gruptur.(matematik zümresi)Sevdeta ŞİŞMAM

C.78 parti: Ortak düşünce ve görüşteki kişilerin oluşturdukları siyasal topluluk. Zümre: Topluluk, takım, grup, camia. Halk: Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu. Kavim:  Aralarında töre, dil ve kültür ortaklığı bulunan, boy ve soy bakımından da birbirine bağlı insan topluluğu. Millet: Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu. Devlet:  Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık. N.BİLGİN

C.78 Zümre: topluluk

        Millet: belirli bir amaç için bir araya gelmiş topluluk

        Devlet: yasal sınırları olan farklı zümrelerden oluşan birlik

        Kavim: ortak nesilden gelen bireyler

         Parti: ortak düşünceye sahip  seçilmiş topluluk   Celal TİLGEN

C.78 Parti belli bir görüş çerçevesinde örgütlenmiş siyasi topluluktur.

         Zümre lokal bir canlı topluluğu denilebilir.

         Devlet  halkın kurumsallaşması

         Millet  beli amaçlar için bir araya gelmiş farklı kökenden insan teşkil eden bir terimdir

         Kavim  Ortak nesilden gelen ırk terimidir Ahmet  DUSAK

C.78.parti;siyaset için kurulan örgütler,zümre;küçük topluluk,kavim;aynı soydan gelen insan topluluğu,millet;devleti oluşturan halktır. HAYRETTİN KARABUDAK

C 78.Parti siyaset için bir araya gelmiş gruplardır a,b partisi gibi.Halk ise bir milletin oluşturduğu topluluktur.Millet bir toplumdaki fertlerden oluşur.Devlet bir ülkeden meydana gelmiş ve farklı ırkları da içeren toplumlardır.Zümre bir sınıf oluşturmak demek yani bir grup belirlemek.Erdinç YEŞİLYURT

C 78. Parti kelimesi bazen oyunda kullanılıp oyun esnasında kendi eşini veya grubunu seçmekte bile kullanıla bildiği gibi siyasetten de kullanılır. Burada parti kelimesi bir birleşmeyi seçici olarak gerektirdiği gibi bulmadığın oyuncu veya siyaset gibi de ona yakınını seçtiğin taktirde istem dışı bir seçilimin seçilmek sayılmasına seçicilik denir mi ? Kavim kelimesi bazen bir milleti bazen de birden çok millet ferdi için kullanılmaktadır. Türk, Arap veya Kürt kavimleri gibi; Çünkü asıl düşünülen nokta ırk millet, kavim veya halk mıdır? Bazı kelimeler vardır ki bir birlerine çok yakındırlar. Şöyle ki ; ışık, ışın, ısı gibi kelimeler tek bir şeyde bulunduğu dibi farklı duruklar da mevcutturlar? Çünkü ışık hem ısı yaydığı gibi ışığın sebebiyeti olan aydınlığı da ve aydınlığı sağlamayı ışının dalgayla süzülmesinden öteye gidemiyor. Aynen bunun gibi; Kavim, Irk, Millet, Halk, Zümre gibi kelimler de birbirlerine yakındırlar. Bu yakınlık farklı adlandırmalarla farklılaştırıldığı gibi bu oluşumun etkisi oluşturulan adlandırmayı bazen kötümsüyor bazen de yüceltiyor. Mehmet Şirin ARTUK

C 78. Parti aynı düşünce çerçevesinde bir araya gelmiş topluluklardır.AHP

Halk farklı millet , düşünce ve gelişim evresinde bulunan insanlardan oluşur.

Kavim aynı ırka mensup milletlerden oluşur.

Millet aynı amaç için bir araya gelen insan topluluğudur.

Devlet halktan oluşan çatı konumundaki kurumdur. MUZAFFER CEYLAN

C 78.Parti,belli  bir  insan  topluluğunun  oluşturduğu  ve seçimlerle  oluşan  guruba  denir.Zümre,bir  konu  hakkında  bir  araya  gelen  kişilerden  oluşur.Halk,belirli  kültürleri  olan ve  bir  arada  yaşayan insan  toplulukları.Kavim,eskiden  belli  bir  insan topluluklarına  verilen  addır.Millet,bir  çok  halkın  bir araya  gelerek  oluşturduğu yapı.Devlet,milletten  meydana  gelerek,sınırları olan belli  bir  düzen  ve yönetimi  olandır. Barış  DEMİRTAŞ

C 78. Parti: aynı görüşte insanların bir araya gelip kurdukları örgüttür. Zümre: aynı çalışma alanı içerisinde insanların beraber yürüttükleri. Örneğin; matematik zümresi. Halk: Aynı kavimde olması. Kavim:  Aynı soyda gelen. Millet: halkların, kavimlerin bir araya gelip oluşturduğu kitle. Devlet: bu saydıklarımın hepsi bunun içine girer. Tekin ÖZBEY

C 78. Hepsine tanım yaparsak belli bir insan toplumundan oluşup bir araya gelendir. Emre Özden

C 78.Parti: Aynı siyasi görüşü savunan topluluktur. Zümre: Aynı alanda görev yapan topluluktur. Halk: Aynı kültürel değerleri olan insanlar topluluğudur. Kavim: Halktır. Millet: Aynı vatan üzerinde yaşayan insanlardır. Devlet: Değer yargılarımızı haklarımızı koruyan sistemdir.  Kerime TAŞ

C 78. Parti: Belli bir amaç için bir araya gelmiş insan grubudur. Zümre: Bir meseleyi karara bağlayan topluluktur. Halk: Bir arada yaşayan insan topluluğudur. Kavim: Belli dönemlerde yaşamış, bir peygamberi olan insan grubudur. Millet: Belli bir toprak üzerinde yaşayan, bir amaç için bir araya gelen topluluktur.  Devlet: Belli sınırlar olan, bağımsız, hür ve toprak parçası üzerinde yaşayan insanların oluşturduğu bütünlüktür. Muhsin ERSAN

C 78.Parti;ortak ideolojik düşünceye sahip insanların oluşturduğu bir siyasi oluşumdur.Zümre;belli bir topluluktur.Halk bir devleti oluşturan bütün insanlardır.Kavim halka göre daha kapalı bir kavramdır.Devlet halk ve millet üzerindeki ortak ototritedir.Meral YILMAZ

C 78. Bireylerin siyasi fikirleri doğrultusunda ortaya çıkmış legal kuruluşlardır: genç parti Jeğitim kurumlarında eğitim eksikliklerini belirlemek daha kaliteli eğitim düzeyine ulaşmak için yapılan değerlendirme görüşmelerine zümre denir: fen zümresi. Halk kendilerine akademik alan olarak seçenlerin çok iyi bilecekleri gibi, ilk defa 1846'da William Thomas tarafından ortaya atılan ve "popüler antikler" kavramını karşılamak için kullanılan "Folklor" terimi, Türkçede "halkıy-yat", "halk bilgisi", "halk bilimi" ve "halk kültürü" gibi terimlerle karşılanmaktadır. "Folklore" terimi Almancada "volks-kunde" ve Fransızcada "traditions popu-laires" şeklinde ifade edilmiştir. Hatta Almanca "volks kunde" terimi "Folklore" teriminden daha eski olmasına rağmen, hiç bir zaman "Folklore" terimi kadar yaygınlık kazanamamıştır. İngilizce bir terim olan "Folklore" 1891'de yapılan milletlerarası Folklore kongresinden sonra bütün dünyada ya İngilizce şekli olan "Folklore", veyahut da her dilde tercümesi yapılmak suretiyle kullanılmaya başlamıştır. Kavim aynı ana-babadan türemiş içine hiçbir yabancı karışmamış kandaş bir zümredir Ad kavmi. Millet bir ülkede yaşayan halk bütünlüğüdür Arap milleti. Devlet, ortak bir hayatı ve kültürü paylaşan bir toplumda, bu toplumu düzenleme, bu topluma güvenlik, refah ve huzur sağlama amacını güden ve bu amaca yönelik olarak kanun koyma, bu kanunları uygulama, yargılama, cezalandırma gibi güçlere sahip olan kurumdur Türk devleti. Emine ÖZTÜRK

C 78.parti, bir düşüce mensup kişilerin oluşturduğu topluluktur. Zümre, aynı görevi paylaşan insanların bir araya geldiği topluluktur. Halk, aynı anda farklı farklı düşünceye yada ırka sahip insan topluluğudur.Cebrail HAN

C 78. parti belirli bir insan topluluğunun devletin başına geçip önderlik yapmak için kurduğu topluluktur. Amaç siyasettir.

Zümre: amaç değişir partiye göre daha küçüktopluluktur.

Halk:bu ülkede yaşayan bütün topluluklardır 

C78.Parti:ortak id ve ideolere sahip insan topluluğudur.camia. Halk: Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu. Kavim:  Aralarında töre, dil ve kültür ortaklığı bulunan, boy ve soy bakımından da birbirine bağlı insan topluluğu. Millet: Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu. Devlet:  Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık.Mehmet fatih ŞENER

C 78. Parti: Halk tarafından destek bekleyerek kendi görüşlerini dile getirmeyi amaçlayanların oluşturduğu topluluk kurumu.

          Zümre: Herhangi bir amaç yolunda birleşenlerin oluşturduğu grup.

          Halk: Hep vaatlerde bulunulan insan topluluğu.

          Kavim: Halk topluluğu.

          Millet: Aynı hedefleri amaçlayan aynı çerçevede poz veren halk topluluğudur

          Devlet: Çerçevede poz verdiren ve onları çeken kurum. Ercan ÇiFTÇi

C 78. Parti : Ortak düşünce ve görüşteki kişilerin oluşturdukları siyasal topluluk

Zümre:  Topluluk, takım, grup, camia:

Halk:  Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu

Kavim: Aralarında töre, dil ve kültür ortaklığı bulunan, boy ve soy bakımından da birbirine bağlı insan topluluğu

Millet: Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu

Devlet:    Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık.  Abdulmevla OKTUAY

C 78. Parti;bir fikir,ideoloji,yada düşünce etrafında toplanan kişilerin oluşturduğu kurumdur.

         Zümre;küçük topluluklardır.

         Halk;Daha büyük kitleleri ifade eder.

         Kavim;Aynı fikre sahip topluluklardır.

         Millet;bir ülkenin bütün bireylerini temsil eder.

         Devlet;bir ülkenin haklarını savunan uluslararası  kurumdur. Uğur YÜCEDAĞ

C 78-Parti: belli bir ideolojik amaç uğrun bir araya gelmiş ve halka yön vermeye talip kesimin kurduğu kurumdur.

     Zümre: ileri gelenler büyükler olarak adlandırabilir.

     Halk: kültürel bir birleşimi olan halk topluluğudur. Kavim: aynı amaç uğrunda bir arada bulunan insan kalabalığıdır.

     Millet: ulusal bütünlüğü olan kavimler topluluğudur. Devlet. İnsanın yaşamında bir düzen oluşturmak için bir araya gelmiş ve kurumlaşmış kemik yapıdır. Mehmet Salih Gökhan

C 78. Parti, ayni düşüncede birleşmiş topluluk ör AK MHP DHP

        Zümre Ayni alanda birleşmiş topluluk ör matematik zümreci

        Halk İnsan topluluğu

        Kavim, birli bir millet

       Millet, bazıları buna ümmet bazıları buna irk demiştir

       Devlet, belirli bir bayrağı toprağı hakli yasası olan insan topluluğudur. ilyas AKTÜRK

C 78. Parti,belli  bir  insan  topluluğunun  oluşturduğu  ve seçimlerle  oluşan  guruba  denir.Zümre,bir  konu  hakkında  bir  araya  gelen  kişilerden  oluşur.Halk,belirli  kültürleri  olan ve  bir  arada  yaşayan insan  toplulukları.Kavim,eskiden  belli  bir  insan topluluklarına  verilen  addır.Millet,bir  çok  halkın  bir araya  gelerek  oluşturduğu yapı.Devlet,milletten  meydana  gelerek,sınırları olan belli  bir  düzen  ve yönetimi  olandır. Kadir AVCİ

C.78. Parti: belirli bir görüşü savunmak için halkın oyuna baş vurarak hükümet yönetimini ele geçirmek için çabalayan gurup ve üyelerinden oluşan topluluk. AKP gibi. Zümre: belirli amaç için birbirinden haberli çalışan insanlardan oluşur. YYU üyeleri. Halk belirli yönetim tarafından yönetilen ve yönetimde makam sahibi olmayan kişilerdir. Türk halkı. Kavim: Kavin belli bir ırka ait insanlardan meydana gelen

topluluk.Millet ise belirli kurallara kültüre bağlı kalarak yaşayan aynı veyahut farklı ırktan gelen insanlardan oluşur. Türk milletti gibi. Zehni GÜN

C 78. Millet, üzerinde yaşadığı ülkenin, vatanın milli değerlerini ve milli kültürlerini taşıyan, koruyan insan topluluğudur. Örneğin; Türk Milleti.Devlet, belli bir ülkesi olup bir hükümet yönetimi altında örgütlenmiş bulunan ve yurtdışı hiçbir

denetlemeye bağlı olmayan bağımsız topluluktur.ortaklaşa kanışlar çerçevesinde birleşenlerin meydana getirdiği siyasi topluluktur. Örneğin;

AK Parti, DYP, CHP, Anavatan Partisi vb. Zümre, Belli bir sınıfın oluşturduğu topluluktur. Örneğin; Biyoloji bölümü öğretmenleri bir zümreyi

oluşturur.Halk, belli bir ülkenin sınırları üzerinde yaşayan insanların oluşturduğu topluluktur. Örneğin; Türk halkı Kavim, belli bir milletin oluşturduğu topluluktur. BARIŞ HOZMAN

C 78. Parti siyasal topluluk(CHP;AKP), zümre salt topluluk(aşiret),halk etnik bir grup(laz,Çerkez),millet belli bir bölgeyi temsil eden toplum(Türk milleti),devlet ise halkı idare eden yönetim. ŞEHMUS AKYÜZ

C 78. Parti kelimesi bazen oyunda kullanılıp oyun esnasında kendi eşini veya grubunu seçmekte bile kullanıla bildiği gibi siyasetten de kullanılır. Burada parti kelimesi bir birleşmeyi seçici olarak gerektirdiği gibi bulmadığın oyuncu veya siyaset gibi de ona yakınını seçtiğin taktirde istem dışı bir seçilimin seçilmek sayılmasına seçicilik denir mi ? Kavim kelimesi bazen bir milleti bazen de birden çok millet ferdi için kullanılmaktadır. Türk, Arap veya Kürt kavimleri gibi; Çünkü asıl düşünülen nokta ırk millet, kavim veya halk mıdır? Bazı kelimeler vardır ki bir birlerine çok yakındırlar. Şöyle ki ; ışık, ışın, ısı gibi kelimeler tek bir şeyde bulunduğu dibi farklı duruklar da mevcutturlar? Çünkü ışık hem ısı yaydığı gibi ışığın sebebiyeti olan aydınlığı da ve aydınlığı sağlamayı ışının dalgayla süzülmesinden öteye gidemiyor. Aynen bunun gibi; Kavim, Irk, Millet, Halk, Zümre gibi kelimler de birbirlerine yakındırlar. Bu yakınlık farklı adlandırmalarla farklılaştırıldığı gibi bu oluşumun etkisi oluşturulan adlandırmayı bazen kötümsüyor bazen de yüceltiyor. Bedih EROĞLU

C.78.Parti , bazı kişiler tarafından kurulan ve halkın güven oyunu almak isteyen siyasi kuruluşlardır.Örneğin AK parti gibi.. Kişilerin bir şeylerin kararını almak için toplandıkları mekana verilen addır. Halk ise farklı toplumların bir araya gelerek oluşturdukları topluluktur. Kavim aynı ırktan gelen kişilerin birlikte yaşamalarıdır. Devlet, toplumu ve halkı yöneten bir koordineli sisteme verilen addır. (FATİH KAPLAN)

C 78. Parti insanlar oluşan grup zümre,belli bir insan kesimi,halk bir ülkede yaşayan insanlar ,ülkesi olmayan halk kesimi devlet halktan oluşan kurum. ZEYNEL EDE

C 78.Parti bazı kurumlar tarafından kurulan ve sözde halkı yönetmek için vardır.Halkın bazı isteklerini gidermek için verilen yerdir. İnsanlar yönetilmemelidir, yönlendirmelidir. BURHAN KORHAN

C. 78.Bunların hepsi farklı veya aynı alandaki topluluklardır. . Osman KILINÇ

C.78 Bu terimlerin hepsi devlet için olmazsa olmazlardandır. ADEM BATARAY

C 78 Parti örgütlenmiş siyasi topluluktur.Millet halk topluluğu.

  Halk, belli bir ülkenin sınırları üzerinde yaşayan insanların oluşturduğu topluluktur.Mahmut ERBAY

C 78. Parti: bir sosyal sınıfın da bir zümrenin de siyasi iktidar savaşı yapacak örgütüdür.

          Zümre: bölük, cemaat, grup, takım, sınıf, cins demektir.

          Halk: farklı ulus, millet ve etnik grupların oluşturduğu topluluğa verilen isimdir.

          Kavim: aralarında töre, dil ve kültür ortaklığı bulunan boy ve soy bakımından da birbirine bağlı insan topluluğudur.

          Millet: dil, din ve adetlerin birliği aynı kültürde ortak olan insanlar bütünüdür.

          Devlet: ortak bir kültürü paylaşan toplumlarda egemenlik haklarının yani ceza, yargı, kanun ve uygulama güçlerine sahip kurumdur. Fahriye İNCE

C 78. Parti ; belli bir amaca yönelik yapılan ulusal çalışma grubudur.

        Zümre de belli bir amaca hizmet eder lokaldir.

        kavim belli bir dili dini ve kültürü olan insanlar topluluğudur.

        devlet belli sınırlar içerisinde bağımsız toprak parçasıdır. Selman BÜYÜK

C 78. Parti insanlardan oluşan bir kurum,zümre halk kesimi,kavim halk yığını millet insan kalabalığı devlet millet kalabalığıdır. İBRAHİM ÖZDEMİR

C.78 Parti aynı düşüncelere sahip insanların amaçlarını gerçekleştirmek için bir araya gelen insan topluluğu. Zümre: zümrenin de belli bir amacı var ancak daha dar ufak bir topluluktur. Kavim: belli birlikleri olan insan topluluğu olarak düşünebiliriz. Devlet: belli sınırlar içersinde bağımsızlıkları olan sistem,toprak olarak düşünebiliriz. A.KONUKSEVER

C.78 aynı fikirdeki insanların bir araya gelerek oluşturdukları birliğe parti, aynı bölümdeki insanların bir araya gelerek oluşturdukları gruba zümre, belirli bir yerde bulunan kişilerin oluşturdukları topluluğa ise halk, kökenleri aynı olan insanların birbirine soy bağı ile bağlanan  insanlardan oluşan topluluğa ise de kavim denir. SEYFETTİN ÖZTOSUN

C 78.kısaca hepsi bir araya gelen insanlardan oluşmaktadır öyle açıklanabilinir. Nesrin EKİNCİ

C 78. Parti; bir grubun belli bir amaç doğrultusunda belli ilkeler çerçevesinde bir araya gelmiş kişilerdir.

Zümre; birkaç kişinin belli bir amaç için bir araya gelmesidir.

Halk; farklı milletlerden oluşan insanların aynı toprak üzerinde yaşamasıdır.

Kavim; kan bağıyla bağlı insan topluluğudur.

Millet; aynı toprak üzerinde aynı cetten gelen insan topluluğudur.

Devlet; insanların bir arada olduğu bölgedir. Örneğin Türkiye. SİNAN UZUNDEMİR